Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

getting timed out when trying to go on the internet,since there was an update from you!

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

no trying to go to web sites, and they time out


Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello, normally such issues are caused by a firewall/security software which doesn't recognize & therefore blocks new firefox versions. please remove all program rules for firefox from your firewall and let it detect the new version of the browser again.

Fix problems connecting to websites after updating Firefox