Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

could'nt sign in and changed password which doesn't work either! why?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I tried to sign in with my original password but said it was invalid so I went through change password to that password, but it then said not to use a previous password!!!!! So i went through it again and changed it to something different and guess what? It said that it to was invalid!, but it just worked to sign in here!! So what gives?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Any username/password issues should be posted here with password in the heading, https://support.mozilla.org/en-US/forums/contributors

more options

To what website are you trying to sign in? A username and password for the SUMO website (support.mozilla.org) will only work for that website and not for other Mozilla website and vice versa.