Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Will resetting my password erase synced data off of a mobile phone?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 38 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

After having to replace my hard drive and restore my computer from a backup, it seems I've forgotten what my sync password was. All the data I care about (passwords, history) is still synced to my mobile phone. If I go ahead and reset my password, can that data then be synced back to my computer from the mobile phone, or will it all be erased off of the phone?

After having to replace my hard drive and restore my computer from a backup, it seems I've forgotten what my sync password was. All the data I care about (passwords, history) is still synced to my mobile phone. If I go ahead and reset my password, can that data then be synced back to my computer from the mobile phone, or will it all be erased off of the phone?

Giải pháp được chọn

Changing your Sync password wipes your data from the Sync servers, but not from any other devices.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Changing your Sync password wipes your data from the Sync servers, but not from any other devices.