Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get the original file name to persist after download?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox is renaming all downloaded file names with the same name. How do I get the original file name to persist after download?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This setting is in the header of the download request, you would have to edit the headers coming in. Since it is controlled by the server, I do not think this is an easy solution.

more options

You may be experiencing this bug in case a Content-Disposition header is used.

  • bug 1180126 - Content-Disposition: inline; filename= doesn't work with Save As

A possible workaround is to open the image in a tab and use "Save Page As" to save the image.