Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

what is the best download manager to download videos and mp3 on Firefox; does mozilla have an add on for +++@msn.comhis; reply here and also drgradydeal@msn.com

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

what is the best external download manager to download videos and mp3 on Firefox; does mozilla have an add on for this; reply here and also +++++++++++@msn.com

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web link} (There’s a lot of good stuff here) and search for Download Managers.

There are also managers that operate separate from your browsers. The browser tells the manager what to download, and it runs on its own. You can even close Firefox while the manager is running.