Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The "traffic lights" don't show in popups and pop unders on Firefox 38 for Mac

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 53 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi El Cravito

more options

Since I installed Firefox 38 for Mac, the "traffic lights" don't show in popups and pop unders. Today I installed Firefox 38.0.1 and the problem remains.

Giải pháp được chọn

I found the culprit: it was the Simple White theme (version 2.2b16). I removed it and now everything seems to be working perfectly.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I found the culprit: it was the Simple White theme (version 2.2b16). I removed it and now everything seems to be working perfectly.