Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox brings up crash report almost every day after closing???

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Latest report information: ports Report ID Date Submitted bp-8fff62cd-e6da-485c-b8e2-62a672150503 5/3/2015 6:20 PM bp-7bca55ab-a90a-4f55-b99a-653e92150502 5/2/2015 2:52 PM These are the two most recent crashes.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Use "Firefox > Exit" (Windows: Firefox/File > Exit; Mac: Firefox > Quit Firefox; Linux: Firefox/File > Quit) to close Firefox if you are currently doing that by clicking the close X on the Firefox title bar.

In case you use "Clear history when Firefox closes" then try to disable this feature to see if that helps.

  • Tools > Options > Privacy > Firefox will: "Use custom settings for history": [] "Clear history when Firefox closes"

Let all cookies expire when Firefox is closed to make them session cookies.

  • Firefox/Tools > Options > Privacy > "Use custom settings for history" > Cookies: Keep until: "I close Firefox"

Create a cookie 'allow' exception for cookies that you would like to keep.

  • Firefox/Tools > Options > Privacy > "Use custom settings for history" > Cookies: Exceptions