Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Не работает правая кнопка мыши. не работает "открыть в новой вкладке", и не всегда есть функции копировать и др. приходиться пользоваться бустрыми клавишами.

  • 1 trả lời
  • 16 gặp vấn đề này
  • 2363 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Не работает правая кнопка мыши. не работает "открыть в новой вкладке", и не всегда есть функции копировать и др. приходиться пользоваться бустрыми клавишами. что делать?

Giải pháp được chọn

Your user agent sows that you run Firefox in compatibility mode for Windows 98 (NT 4.10).

Make sure that you do not run Firefox in compatibility mode. You can open the Properties of the Firefox desktop shortcut via the right-click context menu and check the "Compatibility" tab. Make sure that all items are deselected in the "Compatibility" tab of the Properties window.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Your user agent sows that you run Firefox in compatibility mode for Windows 98 (NT 4.10).

Make sure that you do not run Firefox in compatibility mode. You can open the Properties of the Firefox desktop shortcut via the right-click context menu and check the "Compatibility" tab. Make sure that all items are deselected in the "Compatibility" tab of the Properties window.