Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Missing navigation buttons

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi katlomas

more options

When I started my computer this morning, all the navigation buttons, home, bookmarks, reload etc. are missing from the toolbar at the top of the FF screen. The 'Restoring Default Toolbar set' option does not work because right clicking does not open the Customize dialog box. I have tried regressing to an earlier restore point which did not resolve the problem. I have attached a screen shot. Any help would be much appreciated, except for suggestions to install the latest version of FF. :) I am quite happy with version 28, thank you very much.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Never mind. I fixed it myself!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Never mind. I fixed it myself!