Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to activate silverlight within firefox?

  • 1 trả lời
  • 22 gặp vấn đề này
  • 1021 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi curtisa

more options

when watching tv on firefox it asks me to activate silverlight but i don not know how to do this

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi ajpx5,

Take a look at this article Why do I have to click to activate plugins? - read the instructions under "How to always activate a plugin for a trusted website".

Let us know if you're still having trouble.

-Curtis