Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

bp-7022e3d6-5bd3-4f21-9cc4-b713b2150205 bp-e76c0774-ae1e-460c-8b26-e65452150201

Firefox constantly crashes on youtube videos Disabled hardware acceleration, tried fresh install and same problem. No add-ons

When on youtube videos, any scrolling freezes firefox and task manager is needed to close it. / No problems on Internet explorer, only firefox.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can check for problems with current Shockwave Flash plugin versions and try this:

See also: