Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

At your suggestion I did the reset this morning and now ALL of my bookmarks are gone. How do I retrieve them?

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 69 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

At your suggestion I did the reset this morning and now ALL of my bookmarks are gone. How do I retrieve them?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Resetting Firefox shouldn't delete your bookmarks.

What steps did you follow?

more options

When you reset Firefox then a new profile is created and some personal data (bookmarks, history, cookies, passwords, form data) is automatically imported and the current profile folder will be moved to the desktop to an "Old Firefox Data" folder. You should find JSON backups in the bookmarkbackups folder in the profile folder saved on the desktop.