Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

window.print not showing dialog in firefox

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

As in the title, the only way to get the dialog box of firefox (and not the pure system box to choose the printer) is to click the printer in the options of the browser. What should I do to make firefox open his printer dialog even if triggered by javascript window.print() ? Thank you in advance! [firefox 34, win 7]

As in the title, the only way to get the dialog box of firefox (and not the pure system box to choose the printer) is to click the printer in the options of the browser. What should I do to make firefox open his printer dialog even if triggered by javascript window.print() ? Thank you in advance! [firefox 34, win 7]