Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

what is the latest version of FF 34.0.5?

  • 2 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 318 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I see there is a version of FF 34.0.5 available, but, when I check the update function it says I have the current version 34.0 Which is correct?

Giải pháp được chọn

34.0 and 34.0.5 are same essentially except for default search engine. https://support.mozilla.org/en-US/forums/contributors/710905#post-63027

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

34.0 and 34.0.5 are same essentially except for default search engine. https://support.mozilla.org/en-US/forums/contributors/710905#post-63027

Được chỉnh sửa bởi James vào

more options