Xuất các đánh dấu trang Firefox ra một tập tin HTML để lưu trữ hoặc di chuyển

Bài viết này giải thích làm thế nào để xuất các đánh dấu trang của bạn vào một tập tin HTML, tập tin này có thể được sử dụng để lưu trữ hoặc đưa vào một trình duyệt khác.


  1. Nhấp vào nút Thư viện 57 library icon , rồi chọn Trang đánh dấu. Cuộn xuống phía dưới và nhấp Xem tất cả trang đánh dấu. Nhấp vào nút Trang đánh dấu Bookmarks-29 và chọn Xem tất cả trang đánh dấu để mở cửa sổ Thư viện.

  2. Từ thanh công cụ trên cửa sổ Thư viện, nhấp vào f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Nhập và sao lưu và chọn Xuất trang đánh dấu vào HTML....
    Exporting HTML Bookmarks - Win fx7
  3. Trong cửa sổ Xuất dấu trang vào tập tin mở ra, chọn một vị trí để lưu tệp, được đặt tên bookmarks.html theo mặc định. Hãy lưu vào đường dẫn dễ nhớ nhất.
  4. Nhấp vào nút Lưu. Của sổ Xuất dấu trang vào tập tin sẽ đóng.
  5. Đóng cửa sổ Thư viện.

Các đánh dấu trang của bạn đã được xuất thành công từ Firefox. Tập tin đánh dấu trang dưới dạng HTML bạn vừa lưu đã sẵn sàng để đưa sang trình duyệt khác.

 

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:pierreneter. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support