Home page with pipe character opens extra tabs when Firefox starts

(Được chuyển hướng từ Stop Firefox from opening multiple tabs when it starts)
Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

Firefox sets multiple home pages when you separate each address with a pipe character (|) or vertical bar. This feature may lead to problems when an individual home page address contains a pipe character.

Here's how to fix it:

  1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
  2. Select the General panel.
  3. In the Home Page text box, replace all pipes (|) with %7C.
  4. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.
Tip: If removing the pipe character doesn't solve the problem, add-ons or malware might be causing this behavior. Try refreshing Firefox to remove add-ons without erasing your browsing information and bookmarks.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: Bo102010, novica, Tonnes, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, Joergen, user669794, kobe, Joni, Artist. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.