எவ்வாறு முகப்பு பக்கத்தை அமைத்தல்

Translation in progress.


Firefox இல் உங்களுடைய முகப்புபக்கத்தினை அமைத்தல் இலகுவானதாகும். Firefox இல் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட இணையதளங்களை முகப்பு பக்கமாக அமைத்துக்கொள்ளலாம்.உங்களுடைய முகப்புபக்க அமைப்புகளை தனிப்பயன்பாடாக அமைப்பதற்குரிய சில ஊதாரணங்களும்,படிப்படியான அறிவுறுத்தல்களும் இவ் ஆக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

 • Firefox ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொறு தடவையும் "Firefox has just updated" என்ற தத்தல் அமைப்பினை பெற விரும்பினால், Firefox says it's just updated every time it starts - how to fix என பெயரிடப்பட்ட ஆக்கத்தினை பார்க்கவும்.


ஒரு இணையத்தளத்தை உங்களுடைய முகப்பு பக்கமாக அமைத்தல்

உங்களுடைய முகப்பு பக்கத்தை எளிமையாக அமைக்க விரும்பினால் அதற்குரிய இலகுவான 3 வழிமுறைகள் இங்கே தரப்பட்டுள்ளன.

 1. முகப்புபக்கமாக வைத்திருக்க விரும்பும் இணையத்தளத்தினை திறக்குக.
 2. இணையமுகவரியின் இடது பக்கத்திலிருக்கும் icon மீது சொடுக்கி அதனை முகப்பு பொத்தானில் இழுத்து விடுக.266d42376d7d58a8f40ef9dae1236252-1258698578-56-1.png

 1. உங்களுடைய முகப்பு பக்கத்தினை அமைப்பதற்கு Yes மீது சொடுக்குக.

முயற்சி செய்து பார்க்க: முகப்பு பொத்தான் மீது சொடுக்குக அதன்பின் உங்களுடைய முகப்பு பக்கம் தற்போதைய தத்தலில் திறக்கப்படும். இதை விட இலகுவான ஒரு வழிமுறையை நீங்கள் பெற முடியாது

ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட இணையதளங்களை உங்களுடைய முகப்பு பக்கமாக அமைத்தல்

இது,ஒரு சொடுக்கின் மூலம் உங்களுடைய விருப்பத்திற்குரிய அனைத்து இணையத்தளங்களையும் அணுகும் வழிமுறையாகும். ஊதாரணமாக, உங்களுடைய மின்னஞ்சல்,விருப்பத்திற்குரிய செய்தித்தளங்கள் மற்றும் Facebook அனைத்தையும் ஒன்றாக முகப்பு பொத்தானில் அமைத்துக் கொள்ள முடியும்.

 1. நீங்கள் முகப்புபக்கமாக வைத்திருக்க விரும்பும் முதலாவது இணையத்தளத்தினை புதிய சாளரத்தில் திறக்குக.
 2. புதிய தத்தல் பொத்தானை சொடுக்கி அதில் முகப்புபக்க குழுவில் வைத்திருக்க விரும்பும் அடுத்த இணையத்தளத்தினை திறக்குக. இவ்வாறு புதிய தத்தலில் நீங்கள் விரும்பும் அனைத்து தளங்களையும் திறக்குக.
 3. பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள Firefox பொத்தானை அழுத்தி(Tools விண்டோஸ் எக்ஸ்பியில் மெனு) அதில் Options அழுத்தவும்மெனு பட்டியில், மெனுவை Firefox அழுத்தி , அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Edit அழுத்தி அதில் Preferences விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Tools அழுத்தி அதில் Options... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்மெனு பட்டியில், உள்ள மெனு Firefox அழுத்தி அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Edit அழுத்தி அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்
 4. General panel இனை தெரிவு செய்க (Main panel in Firefox 3.5).
 5. Use Current Pages பொத்தான் மீது சொடுக்குக.

  266d42376d7d58a8f40ef9dae1236252-1276818432-993-1.jpg
 6. தெரிவுகள் சாளரத்தை மூடுவதற்கு OK மீது சொடுக்குக.Preferences சாளரத்தை மூடுவதற்கு Close மீது சொடுக்குக.Preferences சாளரத்தை மூடுக .

முயற்சி செய்து பார்க்க: உங்களுடைய அனைத்து தத்தல்களையும் மூடிய பின் முகப்பு பொத்தான் மீது சொடுக்குக.அங்கு நீங்கள் தெரிவுசெய்த அனைத்து பக்கங்களும் திறக்கப்பட்டுள்ளதா என அவதானிக்குக. Do it again; நீங்கள் விரும்பிய பக்கத்தை பெற அதனை திரும்பவும் செய்க.

பொது இருப்பு முகப்புபக்கத்தினை மீட்டல்

நீங்கள் உங்களுடைய முகப்பு பக்க தனிபயனாக்கங்களை நீக்க விரும்பினால்,அதற்குரிய வழிமுறை கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

 1. பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள Firefox பொத்தானை அழுத்தி(Tools விண்டோஸ் எக்ஸ்பியில் மெனு) அதில் Options அழுத்தவும்மெனு பட்டியில், மெனுவை Firefox அழுத்தி , அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Edit அழுத்தி அதில் Preferences விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Tools அழுத்தி அதில் Options... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்மெனு பட்டியில், உள்ள மெனு Firefox அழுத்தி அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Edit அழுத்தி அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்
 2. General panel இனை தெரிவுசெய்க (Main panel in Firefox 3.5).
 3. Startup box இலுள்ள,Restore to Default பொத்தான் மீது சொடுக்குக.

  266d42376d7d58a8f40ef9dae1236252-1258698578-56-4.png
 4. தெரிவுகள் சாளரத்தை மூடுவதற்கு OK மீது சொடுக்குக.Preferences சாளரத்தை மூடுவதற்கு Close மீது சொடுக்குக.Preferences சாளரத்தை மூடுக .

Firefox ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பக்கங்கள் திறக்கப்பட வேண்டும் என்பதை அமைத்தல்

இது உங்களுடைய நேரத்தை சேமித்துக்கொள்வதற்கு முகப்புபக்க அமைப்புகளிலிருக்கும் ஒரு சிறந்த அம்சமாகும்.அதாவது Firefox திறக்கப்படும் போது நீங்கள் இறுதியாக பிரவேசித்த பக்கங்கள் அதில் திறக்கப்படும்.ஆகவே அதிலிருந்து உங்களுடைய வேலைகளை தொடரமுடியும்.

 1. பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள Firefox பொத்தானை அழுத்தி(Tools விண்டோஸ் எக்ஸ்பியில் மெனு) அதில் Options அழுத்தவும்மெனு பட்டியில், மெனுவை Firefox அழுத்தி , அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Edit அழுத்தி அதில் Preferences விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Tools அழுத்தி அதில் Options... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்மெனு பட்டியில், உள்ள மெனு Firefox அழுத்தி அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Edit அழுத்தி அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்
 2. General panel இனை தெரிவுசெய்க (Main panel in Firefox 3.5).
 3. Startup box இல் "When Firefox starts:"என்ற drop-down பட்டியிலிருக்கும் ஒன்றினை தெரிவுசெய்க.
  • Show my home page - உங்களுடைய முகப்பு பக்கம் காட்சிப்படுத்தப்படும் (அல்லது முகப்பு பக்கங்கள்).
  • Show a blank page - ஒரு blank பக்கம் காட்சிப்படுத்தப்படும் (இது விரைவானதாகும் – நிறைய தத்தல்கள் திறக்கப்படுவதற்காக காத்திருக்காது).
  • Show my windows and tabs from last time - நீங்கள் இறுதியாக பிரவேசித்த பக்கங்கள் அதில் திறக்கப்படும்.மேலதிக தகவல்களுக்கு, Restore previous session - Configure when Firefox shows your most recent tabs and windows இனை பார்க்க.
 1. தெரிவுகள் சாளரத்தை மூடுவதற்கு OK மீது சொடுக்குக.Preferences சாளரத்தை மூடுவதற்கு Close மீது சொடுக்குக.Preferences சாளரத்தை மூடுக .

முயற்சி செய்து பார்க்க: If you really want to get fancy, ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட இணையதளங்களை உங்களுடைய முகப்பு பக்கமாக அமைத்து கொள்ள முடியும் மற்றும் நீங்கள் இறுதியாக பிரவேசித்த பக்கங்கள் திறக்கப்படுமாறு Firefox இனை அமைத்தல். இதன் மூலம் நீங்கள் விட்ட இடத்திலிருந்து உங்கள் வேலைகளை தொடரமுடியும் மற்றும் ஒரு சொடுக்கின் மூலம் உங்களுடைய விருப்பத்திற்குரிய அனைத்து இணையத்தளங்களையும் அணுகுதல்.

அனைத்தையும் ஒன்றாக முயற்சிசெய்க

உண்மையாக Firefox நெகிழ்வுத் தன்மையுடையதாக இருக்கிறது– வேலைகளை சிறப்பாக செய்வது பற்றி தீர்மானிக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது . உங்களுடைய முகப்பு பக்கத்தை எளிமையாகவும் மற்றும் ஒரு இணையத்தளமாகவும் அமைத்தல் அல்லது or ஒரு சொடுக்கின் மூலம் உங்களுடைய விருப்பத்திற்குரிய அனைத்து இணையத்தளங்களையும் அணுகும் வழிமுறையை அமைத்துக்கொள்ளல் மற்றும் Firefox ஆரம்பிக்கும் போது அதில் இறுதியாக பிரவேசித்த பக்கங்கள் திறக்கப்படுவதன் மூலம் நேரத்தை சேமித்தல். இதில் எந்த வேலை உங்களுக்கு சிறந்ததாக உள்ளது? மேலும் தொடர்ந்து செல்க.

இந்த கட்டுரை பயனுள்ளதாக இருந்ததா?

தயவு செய்து காத்திருக்கவும்...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

தன்னார்வலர்

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More