அண்மைய வரலாற்றினை தூய்மைப்படுத்தல்

Translation in progress.

This article describes a feature available in Firefox 3.5, Clear Recent History, which gives more control in managing your private data. In addition to being able to clear all or part of your saved history items, you can specify how much of your history is cleared (e.g. the last hour).
 ::dc83bef63b83bac0c4f29a23fe07e0f0-1259119863-720-1.png::

When Firefox remembers a website you previously visited or stores your login information for your favorite web site, this information is considered your history.

There may be times when you do not want other users of your computer to see or access such information. For example, if a friend or family member shares your computer, you might prefer that they not to be able to see what websites you've visited or what files you've downloaded.

Firefox allows you to clear all or part of your history automatically or upon request. This article describes how to clear your history and how to set Firefox to clear your history automatically. To temporarily have Firefox not store any history, see பிரத்தியேக உலாவல்.


வரலாறு என்றால் என்ன?


உங்களுடைய வரலாற்றினை தூய்மைப்படுத்தல்

 1. At the top of the Firefox windowOn the menu bar, click on the Tools menu, and select Clear Recent History....
  dc83bef63b83bac0c4f29a23fe07e0f0-1259119863-720-6.png
 2. Select how much history you want to clear:
  • Beside Time range to clear select how much of your history Firefox will clear. You can clear the history collected in the last one, two, or four hours; all previous hours of that day (Today); or all your history (Everything).
   dc83bef63b83bac0c4f29a23fe07e0f0-1259119863-720-1.png
  • You can choose to clear any or all of the items described above.
   dc83bef63b83bac0c4f29a23fe07e0f0-1259119863-720-2.png

   dc83bef63b83bac0c4f29a23fe07e0f0-1247119692-449-2.png
   • (Firefox 3.5) Click the button next to Details to display what items to clear.
 1. Click Clear Now. The Clear Recent History window will close, and the data you have selected will be cleared.

தானாகவே வரலாறு தூய்மையாகும்படி அமைத்தல்

You can set Firefox to automatically clear your history when you close Firefox:

 1. பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள Firefox பொத்தானை அழுத்தி(Tools விண்டோஸ் எக்ஸ்பியில் மெனு) அதில் Options அழுத்தவும்மெனு பட்டியில், மெனுவை Firefox அழுத்தி , அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Edit அழுத்தி அதில் Preferences விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Tools அழுத்தி அதில் Options... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்மெனு பட்டியில், உள்ள மெனு Firefox அழுத்தி அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Edit அழுத்தி அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்

Select the Privacy & Security panel and go to the History section.

 • In the drop-down menu next to Firefox will, choose Use custom settings for history.
  Fx78CustomHistoryFx89CustomHistory
  1. Select the check box for Clear history when Firefox exits.
   dc83bef63b83bac0c4f29a23fe07e0f0-1259119863-720-5.png
  2. To specify what history should be cleared, click the Settings... button next to Clear history when Firefox exits.
  3. In the Settings for Clearing History window, click the check mark boxes next to the items you want to have cleared automatically when Firefox closes.
   dc83bef63b83bac0c4f29a23fe07e0f0-1259119863-720-3.png
  4. After selecting the history to be cleared, click OK to close the Settings for Clearing History window.
  5. தெரிவுகள் சாளரத்தை மூடுவதற்கு OK மீது சொடுக்குக.Preferences சாளரத்தை மூடுவதற்கு Close மீது சொடுக்குக.Preferences சாளரத்தை மூடுக


  ஒரு தளத்தினுடைய வரலாற்றினை தூய்மைப்படுத்தல்

  1. At the top of the Firefox windowOn the menu bar, click on the History menu and select Show All History to open the Library window.
  2. At the top right corner, type the name of the website you wish to forget in the Search History field, and press EnterReturn.
  3. In the resulting list, right-clickhold down the Ctrl key while you click on the site you wish to forget, and select Forget About This Site.
   dc83bef63b83bac0c4f29a23fe07e0f0-1259119863-720-4.png
   All history items (browsing and download history, cookies, cache, active logins, passwords, saved form data, exceptions for cookies, images, pop-ups) will be removed only for that site. So be careful with using this choice and only use it if you really want Firefox to forget everything.
  4. Close the Library window.

  இந்த கட்டுரை பயனுள்ளதாக இருந்ததா?

  தயவு செய்து காத்திருக்கவும்...

  These fine people helped write this article:

  Illustration of hands

  தன்னார்வலர்

  Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

  Learn More