Opis menu przeglądarki

Ten artykuł nie jest już aktualizowany, więc jego treść może być nieaktualna.

Niniejszy artykuł opisuje elementy menu znajdujące się w głównym oknie Firefoksa.

Spis treści

Firefox

O programie Mozilla Firefox

Wyświetla okno dialogowe z informacjami o przeglądarce Firefox, wraz z numerem wersji i skróconą listą twórców.

Preferencje…

Wyświetla okno OpcjePreferencje, w którym użytkownik może zmienić opcjepreferencje przeglądarki Firefox.

Zakończ program Firefox

Zamyka wszystkie okna Firefoksa, przerywa pobieranie plików i całkowicie go zamyka. Aby zapobiec przypadkowemu zamknięciu, gdy otwartych jest kilka kart lub okien, wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie. Prośbę o potwierdzenie można wyłączyć – wystarczy odznaczyć pole Ostrzegaj przed zamknięciem wielu kart w panelu Karty okna Narzędzia » OpcjeEdycja » PreferencjeFirefox » Preferencje. Jeśli trwa pobieranie plików, Firefox również ostrzeże użytkownika przed przypadkowym zamknięciem programu.


Plik

Nowe okno

Otwiera nowe okno przeglądarki Firefox i wczytuje do niego stronę startową.

Nowa karta

Otwiera nową (pustą) kartę w aktywnym oknie Firefoksa.

Otwórz adres…

Przenosi kursor do paska adresu, gdzie można wpisać adres witryny do odwiedzenia.

Otwórz plik…

Wyświetla okno dialogowe, w którym użytkownik może wybrać plik znajdujący się na dysku lokalnym komputera lub w sieci lokalnej w celu jego otworzenia. Firefox umożliwia przeglądanie plików HTML, XML, graficznych i tekstowych i innych.

Zamknij okno

Zamyka aktywne okno przeglądarki.

Zamknij kartę

Zamyka aktywną kartę — aktywna staje się karta położona na prawo od niej. Polecenie to jest widoczne tylko wtedy, gdy otwarta jest przynajmniej jedna karta przeglądarki.

Zapisz stronę jako…

Zapisuje na dysku komputera bieżącą stronę. Strona może być zapisana jako kompletna (włącznie z grafiką i innymi elementami), jako tylko HTML (zapisywany jest kod HTML strony) lub jako plik tekstowy (zapisywany jest sam tekst strony). Należy wskazać właściwy typ pliku w oknie dialogowym: Zapisz jako.

Wyślij odnośnik…

Wysyła odnośnik do bieżącej strony za pomocą poczty elektronicznej. Firefox wywołuje domyślny program do obsługi poczty i wpisuje adres strony w treści wiadomości.

Ustawienia strony…

Umożliwia określenie ustawień wydruku strony: wielkości marginesów, treści nagłówka i stopki, orientacji papieru i innych.

Podgląd wydruku

Wyświetla podgląd wydruku strony zgodnie z ustawieniami wydruku określonymi w oknie Ustawienia strony.

Drukuj…

Wyświetla okno dialogowe Drukuj, w którym użytkownik może określić parametry wydruku. Naciśnięcie przycisku OK powoduje rozpoczęcie drukowania.

Importuj…

Wyświetla okno dialogowe, za pomocą którego można zaimportować opcjepreferencje, zakładki, historię, hasła i inne dane z zainstalowanych przeglądarek jak np. Microsoft Internet Explorer, Netscape, Mozilla, czy Opera.

Pracuj w trybie offline

Przełącza pomiędzy trybem online i offline. Tryb offline umożliwia przeglądanie bez aktywnego połączenia internetowego wcześniej odwiedzonych stron internetowych.

ZakończZakończ

Zamyka wszystkie okna przeglądarki Firefox, przerywa pobieranie plików i całkowicie go zamyka. Aby zapobiec przypadkowemu zamknięciu, gdy otwartych jest kilka kart lub okien, wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie. Prośbę o potwierdzenie można wyłączyć – wystarczy odznaczyć pole Ostrzegaj przed zamknięciem wielu kart w panelu Karty w oknie Narzędzia » OpcjeEdycja » PreferencjeFirefox » Preferencje. Jeśli trwa pobieranie plików, Firefox również ostrzeże użytkownika przed przypadkowym zamknięciem programu.


Edycja

Cofnij

Cofa ostatnią zmianę dokonaną w formularzu na stronie. Jeśli po wykonaniu tej operacji użytkownik zdecyduje, że chce powrócić do poprzedniego stanu, może użyć polecenia Przywróć.

Przywróć

Przywraca stan formularza sprzed wydania polecenia Cofnij.

Wytnij

Wycina z pola tekstowego zaznaczony tekst i zachowuje go w schowku. Zachowany tekst można wstawić w dowolnym miejscu, używając polecenia Wklej.

Kopiuj

Kopiuje zaznaczony tekst do schowka. Zachowany tekst można wstawić w dowolnym miejscu, używając polecenia Wklej.

Wklej

Wkleja uprzednio zachowany w schowku tekst do formularza na stronie.

Usuń

Usuwa zaznaczony tekst z formularza na stronie.

Zaznacz wszystko

Zaznacza wszystkie elementy na stronie (tekst, grafikę, osadzone obiekty, itp.)

Znajdź…

Wyświetla pasek wyszukiwania na dole okna przeglądarki. Podczas wpisywania tekstu w pole wyszukiwania Firefox automatycznie znajduje i zaznacza pierwsze wystąpienie wprowadzonego tekstu na stronie. Użycie polecenia Znajdź następny oraz Znajdź poprzedni znajduje pozostałe wystąpienia tekstu na stronie. Polecenie Podświetl powoduje wyróżnienie wszystkich wystąpień szukanej frazy na stronie.

Znajdź następne

Odszukuje kolejne wystąpienie na bieżącej stronie tekstu uprzednio znalezionego poleceniem Znajdź.

Opcje…Preferencje…

Wyświetla okno opcjipreferencji, w którym użytkownik może zmienić ustawienia Firefoksa.


Widok

Paski narzędzi

Pasek menu

(Firefox 3.6) Wyświetla/ukrywa pasek menu, na którym znajdują się menu Firefoksa, takie jak Plik, Edycja, Widok, Historia, Zakładki itp. Ukryty pasek menu można wyświetlić, naciskając klawisz Alt.

Pasek narzędzi nawigacyjnych

Wyświetla/ukrywa pasek narzędzi nawigacyjnych ze standardowymi przyciskami nawigacyjnymi Wstecz, Do przodu, Odśwież, Zatrzymaj itp.

Pasek zakładek

Wyświetla/ukrywa pasek zakładek zawierający zakładki użytkownika.

Dostosuj…

Wyświetla okno konfiguracyjne paska narzędzi nawigacyjnych. Okno to można wyświetlić także klikając prawym przyciskiem myszynaciskając klawisz control i klikając na pasku, a następnie wybierając Dostosuj… z menu kontekstowego. Szczegółowy opis konfiguracji paska znajduje się w artykule Dostosowywanie przeglądarki Firefox.

Pasek stanu

Wyświetla/ukrywa pasek stanu na dole okna przeglądarki. Na pasku stanu często wyświetlane są dodatkowe informacje o stronie, ale nie zawsze są one potrzebne.

Panel boczny

Panel boczny to fragment okna przeglądarki, który może zawierać dowolne, przydatne informacje. Mogą to być zakładki, historia lub też dowolna wybrana przez użytkownika strona. Naciśnięcie x w prawym górnym rogu panelu bocznego powoduje jego zamknięcie.

Zakładki

Wyświetla panel boczny zawierający zakładki użytkownika. Może być bardzo pomocny, gdy użytkownik często używa zakładek.

Historia

Wyświetla panel boczny zawierający historię odwiedzanych stron. By określić, jak długo przeglądarka ma pamiętać odwiedzane strony, należy wybrać Narzędzia » OpcjeEdycja » PreferencjeFirefox » Preferencje » Prywatność, a następnie przejść do karty Historia i określić liczbę dni.

Zatrzymaj

Przerywa wczytywanie strony przez przeglądarkę. Inny sposób na przerwanie wczytywania strony, to naciśnięcie przycisku Zatrzymaj znajdującego się na pasku narzędzi nawigacyjnych.

Odśwież

Wczytuje aktualną wersję aktywnej strony. Inny sposób na odświeżenie strony, to naciśnięcie przycisku Odśwież znajdującego się na pasku narzędzi nawigacyjnych.

Powiększenie

Jeśli strona internetowa jest zbyt mała lub zbyt duża, można zmienić jej rozmiar wg własnych upodobań.

Powiększ

Zwiększa wielkość strony o jedną jednostkę. Polecenie można także wywołać naciskając klawisze Ctrl+ + . Więcej informacji znajdziesz w artykule Skróty myszy.

Pomniejsz

Zmniejsza wielkość wyświetlanej strony o jedną jednostkę. Polecenie można wywołać także naciskając klawisze Ctrl+- Więcej informacji znajdziesz w artykule Skróty myszy.

Rozmiar pierwotny

Przywraca pierwotną wielkość strony.

Powiększaj tylko tekst

Polecenia Powiększ, Pomniejsz będą oddziaływały tylko na tekst, a nie na całą stronę.

Styl strony

Umożliwia wybór stylu wyświetlanej strony. Domyślnie wybrana jest opcja Styl podstawowy, chyba że autor strony określił inaczej.

Ignoruj style

Usuwa formatowanie zapisane w stylach na wyświetlanej stronie.

Styl podstawowy

Wyświetla stronę w stylu, który autor strony zdefiniował jako podstawowy.

Jeśli autor strony dołączył także dodatkowe style, Firefox wyświetli ich listę, umożliwiając wybór dowolnego z nich.

Zestaw znaków

Pozwala samodzielnie wybrać sposób kodowania znaków dla strony. Firefox zazwyczaj robi to automatycznie.

Źródło strony

Wyświetla kod źródłowy bieżącej strony.

Tryb pełnoekranowy

Powiększa okno przeglądarki na cały ekran. Jeżeli pasek narzędzi nawigacyjnych jest ukryty, okno można zawsze przywrócić okno do poprzednich rozmiarów naciskając klawisze command+Shift+F (Firefox 3.6) klawisz F11.


Historia

Menu Historia zawiera listę ostatnio odwiedzonych witryn internetowych oraz zamkniętych kart.

Wstecz

Wyświetla poprzednią stronę w historii przeglądanych stron. Polecenie działa tak samo, jak naciśnięcie przycisku Wstecz na pasku narzędzi nawigacyjnych.

Do przodu

Wyświetla następną stronę w historii przeglądanych stron. Polecenie działa tak samo, jak naciśnięcie przycisku Do przodu na pasku narzędzi nawigacyjnych.

Strona startowa

Wyświetla stronę startową. Polecenie działa tak samo, jak naciśnięcie przycisku Strona startowa na pasku narzędzi nawigacyjnych. Chcąc zmienić stronę startową, należy wybrać Narzędzia » OpcjeEdycja » PreferencjeFirefox » Preferencje i przejść do panelu Ogólne (Główne w Firefoksie 3.5), a następnie nacisnąć jeden z przycisków: Użyj bieżących stron (jeśli jest otwartych kilka kart, można mieć kilka stron startowych), Użyj zakładki… (pozwala na wybór strony lub kilku stron z zakładek), lub po prostu wpisać nowy adres strony startowej.

Wyświetl całą historię

Wyświetla okno biblioteki, w którym znajduje się spis odwiedzonych witryn. Aby zmienić liczbę zapamiętywanych dni, należy wybrać Narzędzia » OpcjeEdycja » PreferencjeFirefox » Preferencje i panel Prywatność.

Ostatnio zamknięte karty

Pozwala przywrócić ostatnio zamknięte karty w aktywnym oknie. Aby to zrobić, wystarczy z tej listy wybrać nazwę zamkniętej karty. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Zamykanie i przywracanie kart.

Ostatnio zamknięte karty

Pozwala przywrócić ostatnio zamknięte karty w trakcie aktualnej sesji.


Zakładki

Menu pozwala na dostęp do wszystkich zakładek użytkownika. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zakładki.

Dodaj zakładkę

Pozwala dodać zakładkę do bieżącej strony. W oknie dialogowym można podać nazwę zakładki i folder, w którym ma zostać zapisana.

Subskrybuj tę stronę…

Wyświetla podgląd kanału dostarczanego przez daną witrynę. Korzystając ze strony podglądu można subskrybować kanał za pomocą dynamicznej zakładki, czytnika kanałów zainstalowanego na komputerze lub czytnika działającego jako usługa WWW. Jeśli użytkownik zdecyduje w panelu Aplikacje z Narzędzia » OpcjeEdycja » PreferencjeFirefox » Preferencje, by subskrypcji zawsze dokonywać za pomocą dynamicznej zakładki lub czytnika kanałów, strona podglądu zostanie pominięta.

Dodaj zakładki do wszystkich kart…

Dodaje zakładki do wszystkich otwartych kart w bieżącym oknie, umieszczając je w nowym folderze zakładek. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym będzie można podać nazwę tego folderu oraz ustalić jego położenie.

Zarządzaj zakładkami…

Otwiera okno biblioteki umożliwiające użytkownikowi modyfikację zakładek. Można sortować, zmieniać nazwę, właściwości zakładek, jak również dodawać zakładki, usuwać je oraz zmieniać icj położenie.


Narzędzia

Znajdź w Internecie

Prowadzi kursor do pola wyszukiwania. Należy wpisać do niego tekst, aby szybko wyszukać informacje w Internecie.

Pobieranie plików

Wyświetla okno menedżera pobierania plików, gdzie użytkownik może zobaczyć aktualne, jak również zakończone pobierania. Jeżeli przeglądarka akurat pobiera pliki, użytkownik może kontrolować przebieg pobierania – wstrzymać je lub anulować. Wstrzymane pobieranie można podjąć na nowo bez utraty już pobranej części pliku, pobieranie anulowane podejmowane jest od nowa. Zamknięcie okna menedżera nie przerywa pobierania.

Dodatki

Otwiera okno menedżera dodatków, gdzie można zobaczyć, zainstalować, konfigurować, aktualizować i dezinstalować rozszerzenia i motywy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Dostosowywanie Firefoksa za pomocą dodatków.

Konsola błędów

Otwiera konsolę ułatwiającą testowanie i analizowanie problemów z kodem JavaScript. JavaScript jest językiem skryptowym często wykorzystywanym do tworzenia stron internetowych – umożliwia m.in. tworzyć bardziej interaktywne strony, jest także często wykorzystywany do dynamicznego sprawdzania danych w formularzach i wyboru przycisków.

Informacje o stronie

Wyświetla okno zawierające szczegółowe dane na temat bieżącej strony, takie jak typ dokumentu, użyte kodowanie, wielkość strony, dane o formularzach i mediach na stronie, dane o odnośnikach na stronie, informacje dotyczące zabezpieczeń i inne.

Przejdź do trybu prywatnego

Uruchamia nową sesję Firefoksa, podczas której nie są zapisywane żadne dane dotyczące historii przeglądania, ciasteczek i innych danych prywatnych. Więcej informacji znajduje się w artykule Przeglądanie w trybie prywatnym.

Wyczyść prywatne dane…

Czyści elementy zaznaczone w ustawieniach usuwania prywatnych danych w panelu Prywatność znajdującym się w oknie Narzędzia » OpcjeEdycja » PreferencjeFirefox » Preferencje. Domyślnie wyświetlany jest monit z prośbą o potwierdzenie operacji.

Wyczyść historię przeglądania…

Umożliwia usunięcie historii przeglądania, tymczasowo przechowywanych plików, ciasteczek i innych prywatnych danych.

Opcje…Preferencje…

Wyświetla okno opcjipreferencji, w którym użytkownik może zmienić ustawienia Firefoksa.

Okno

Minimalizuj

Minimalizuje aktualne okno.

Maksymalizuj

Powiększa lub przywraca poprzedni rozmiar aktualnego okna.

(Otwarte okna)

Lista tytułów otwartych okien programu Firefox.


Pomoc

Pomoc programu Firefox

Otwiera stronę internetową z użytecznymi informacjami pomocnymi w użytkowaniu programu Firefox. Wymaga aktywnego połączenia internetowego.

Dla użytkowników Internet Explorera

Otwiera stronę internetową z informacjami, które mogą pomóc użytkownikom programu Internet Explorer przy przejściu na przeglądarkę Firefox. Wymaga aktywnego połączenia internetowego.

Informacje dla rozwiązywania problemów…

Otwiera stronę z informacjami, które mogą być pomocne osobom starającymi się pomóc użytkownikowi w rozwiązaniu jego problemów powstałych podczas użytkowania Firefoksa.

Informacje o wydaniu

Otwiera stronę internetową z informacjami na temat instalacji, dezinstalacji oraz konfiguracji programu Firefox, jak również ważne informacje z ostatniej chwili. Wymaga aktywnego połączenia internetowego.

Zgłoś niedziałającą witrynę…

Pozwala na poinformowanie autorów programu Firefox o nieprawidłowo działających witrynach internetowych.

Zgłoś oszustwo internetowe… / To nie jest oszustwo…

Element Zgłoś oszustwo internetowe… umożliwia zgłoszenie strony podejrzewanej o stosowanie tzw. phishingu, czyli wyłudzania danych osobowych za pomocą sfałszowanych witryn. Tego rodzaju fałszywe witryny udają zaufane witryny (banki, serwisy aukcyjne), w celu wyłudzenia danych osobowych, haseł, numerów kart kredytowych i innych prywatnych informacji.

Gdy są wyświetlane witryny podejrzewane o wyłudzanie danych element Zgłoś oszustwo internetowe… jest zamieniany na To nie jest oszustwo…, umożliwiający legalizację witryn, które niesłusznie zostały oznaczone, jako witryny stosujące „phishing”.

W Firefoksie technologię zabezpieczeń przed „phishingiem” dostarcza Google i właśnie tam będą wysłane informacje wprowadzone w tym oknie. Dzięki nim Google będzie mogło poprawić funkcjonowanie mechanizmu wykrywania oszustw. Zgodnie z zasadami zachowania prywatności Google, zgłoszenie to będzie anonimowe. Do przesłania zgłoszenia konieczne jest aktywne połączenie z Internetem.

Sprawdź dostępność aktualizacji…

Sprawdza dostępność aktualizacji dla programu Firefox, zainstalowanych rozszerzeń i motywów. Zostanie wyświetlona lista dostępnych aktualizacji, z których będzie można wybrać te, które użytkownik chce zainstalować. Po pobraniu aktualizacji pojawi się monit z prośbą o ponowne uruchomienie Firefoksa, by dokończyć proces aktualizacji. Po pobraniu aktualizacji lub gdy aktualizacja jest gotowa do zainstalowania, nazwa tego elementu menu ulegnie zmianie.

O programie Mozilla Firefox

Wyświetla okno dialogowe z informacjami o przeglądarce Firefox, wraz z numerem wersji i skróconą listą twórców.

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: Teo. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.