ಮುಖಪುಟ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

We'll show you how to automatically open any web page you want when you launch Firefox or click the Home button Home Button.

ನಿಮ್ಮ ಮುಖಪುಟ ಹೊಂದಿಸಿ ಅಥವಾ ಬದಲಿಸಿ

 1. Open the web page that you want to set as your home page.
 2. Click on the icon at the left side of the web address, drag it to the Home button, and release it.
  Home page Win1Home page Mac1Home page Lin1
 3. Click Yes to set this page as your home page.

 1. Open a tab with the web page you want to use as your home page.
 2. Drag and drop that tab onto the Home button Home Button.
  Home Page 29 - WinXPHome Page 29 - Win8Home Page 29 - MacHome Page 29 - Linux
 3. Click Yes to set this page as your home page.

ಸಲಹೆ: More home page settings are available in the Settings window.

 • Click on the Firefox button, select Options and then choose the General panel.Click on the Tools menu, select Options and then choose the General panel.Click on the Firefox menu, select Preferences… and then choose the General panel.Click on the Edit menu, select Preferences and then choose the General panel.
  • From the drop-down menu you can choose to have Firefox show a blank page on startup or show all of your windows and tabs from your previous session.
  • You can also set multiple pages as your home page: Open each page in a separate tab and click on Use Current Pages.
 • Click the menu button New Fx Menu, select OptionsPreferences and then choose the General panel.
  • From the drop-down menu you can choose to have Firefox show a blank page on startup or show all of your windows and tabs from your previous session.
  • You can also set multiple pages as your home page: Open each page in a separate tab and click on Use Current Pages.

ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಮುಖಪುಟ ಮರುಹೊಂದಿಸಿ

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಪುಟದ ಅಗತ್ಯಾನುಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು:

 1. In the Menu bar at the top of the screen, click Firefox and select Preferences.Click the menu button Fx89menuButton and select Settings.
 2. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ General ಪ್ಯಾನೆಲ್.
 3. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, Restore to Default ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  Home page Win3Home page Mac3Home page Lin3
 4. Close the Settings page. Any changes you've made will automatically be saved.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಪುಟದ ಅಗತ್ಯಾನುಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು:

 1. In the Menu bar at the top of the screen, click Firefox and select Preferences.Click the menu button Fx89menuButton and select Settings.
 2. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ General ಪ್ಯಾನೆಲ್.
 3. In the Startup box under Home Page: click Restore to Default.
  HomePage-Fx34WinHomePage-Fx34Mac HomePage-Fx34Lin
 4. Close the Settings page. Any changes you've made will automatically be saved.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಪುಟದ ಅಗತ್ಯಾನುಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು:

 1. In the Menu bar at the top of the screen, click Firefox and select Preferences.Click the menu button Fx89menuButton and select Settings.
 2. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ General ಪ್ಯಾನೆಲ್.
 3. In the Startup box under Home Page: click Restore to Default.
  restore default fx38
 4. Close the Settings page. Any changes you've made will automatically be saved.

ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ?

ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ:

Was this article helpful?

Please wait...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More