Web z adresoweho pola přepytować

Tutón nastawk so hižo njewothladuje, jeho wobsah móhł tuž zestarjeny być.

Móžeće webpytanja direktnje z adresoweho pola přewjesć. Zapisajće prosće swoje pytanske wurazy a tłóčće na (Enter). Firefox budźe was k stronje pytanskich wuslědkow standardneje pytawy wjesć. Tutón nastawk wam pokaza, kak móžeće tutu funkciju přiměrić.

Webpytanje w adresowym polu

Hdyž do adresoweho pola pisaće a Return tłóčiće, wjedźe was Firefox po standardźe k stronje pytanskich wuslědkow pytawy wubraneje w pytanskim polu za tute pytanje.

Druheho pytanskeho poskićowarja wužiwać

Jeli nochceće pytanskeho poskićowarja wužiwać, kotryž je w pytanskim polu wubrany, pisajće klučowe słowo pytanskeho poskićowarja, kotrehož chceće wužiwać, před swoje pytanske wurazy. Zo byšće wjace wo klučowych słowach zhonił, hlejće How to search IMDB, Wikipedia and more from the address bar.

Webpytanje w adresowym polu znjemóžnić

Móžeće webpytanje w adresowym polu znjemóžnić, hdyž nastajenje měnjeće.

Kedźbu: Tute nastajenje njewobwliwuje pytanja z klučowymi słowami z adresoweho pola.
  1. Zapodajće about:config do adesoweho pola a tłóčće .
    Warnowanska strona móže so jewić. Klikńće na Akceptuju riziko!Riziko akceptować a pokročować, zo byšće so na stronu about:config dóstał.
  2. Zapodajće keyword.enabled do pytanskeho pola.
  3. Klikńće dwójce na nastajenje keyword.enabled, zo byšće jeho hódnotu na false stajił.
about:config keyword.enabled

URL awtomatisce wudospołnić

Přidatnje k pytanju w interneće, kotrež móžeće přez tłóčenje tasty Return startować, budźe Firefox URL, kotryž zapodawaće, z URL websydłow přirunować, kotrež sće do toho wopytał. Jeli na přikład „moz“ zapisujeće, móže jón Firefox na „mozilla.org“ wudospołnić, jeli sće do toho tam był. Tłóčće tastu Return a dóstanjeće so direktnje k tutej adresy. Za dalše informacije wo tym, štož Firefox wam namjetuje, hdyž do adresoweho pola pisaće, hlejće Inteligentne adresowe polo - zapołožki, zapiski historije a rajtarki pytać.

Domeny zhódać

Jeli njedospołny URL zapodawaće, móže Firefox prefix, sufiks abo wobaj přidać, zo by pospytował, URL porjedźić. Jeli www.facebook do adresoweho pola zapodawaće, Firefox sufiks .com přida, zo by URL wudospołnił. Jeli mozilla.org zapodawaće, budźe www. před to stajeć, zo by URL wudospołnił. Tute „zhódawanje“ so jenož funguje, hdyž horjeka wopisane webpytanje w adresowym polu je znjemóžnjene.

Zhódawanje domenow znjemóžnić

Změńće slědowace nastajenje, zo byšće zhódawanje domenow znjemóžnił.

  1. Zapodajće about:config do adesoweho pola a tłóčće .
    Warnowanska strona móže so jewić. Klikńće na Akceptuju riziko!Riziko akceptować a pokročować, zo byšće so na stronu about:config dóstał.
  2. Zapisajće fixup do pytanskeho pola.
  3. Klikńće dwójce na nastajenje browser.fixup.alternate.enabled, zo byšće jeho hódnotu na false stajił.
about:config browser.fixup fx47

Prefiks abo sufiks změnić

Móžeće podać, hač ma so prefiks (na přikład www) abo sufiks (na přikład .net) za zhódawanje domenow wužiwać.

Klikńće na stronje about:config dwójce na nastajenje browser.fixup.alternate.prefix abo browser.fixup.alternate.suffix. Zapodajće prefiks abo sufiks, kotryž Firefox ma njepłaćiwym URL přidać.Bazuje na informacijach z nastawkow Location Bar search (mozillaZine KB), Domain Guessing (Mozilla.org End user documentation) a Internet Keywords (Mozilla.org End user documentation)

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije