Što je Firefox Klar za iOS?

Tuta strona někotre nowe funkcije w Firefox Focus/Klar wopisuje. Jeli waš Firefox Focus/Klar hinak wupada, njehněwajće so. Móžeće bórze nowu wersiju dóstać.

Sće žiwy w Němskej, Awstriskej abo Šwicarskej? Firefox Klar je němskorěčna wersija Firefox Focus. Hlejće I can't find Firefox Focus in Germany, Austria or Switzerland.
Pokaz přełožowarja: Dokelž so hornjoserbšćina tež w Němskej rěči, Firefox Focus w hornjoserbskej rěči tež Firefox Klar rěka.

Wjedźće priwatne přehladowanje do přichodneje runiny. Firefox Klar je dedikowany wobhladowak z priwatnosću ze slědowanskim škitom a blokowanjom wobsaha. Móžeće Firefox Klar jako samostatny wobhladowak wužiwać, abo jako blokowak wobsaha za Safari na podpěranych gratach iPhone, iPad a iPod touch.

Firefox Klar instalować

Firefox Klar je w App Store darmo k dispoziciji. Hdyž sćehnjenje je so dokónčiło, hladajće za symbolom na swojej startowej wobrazowce.

FocusIcon

Firefox Klar jako wobhladowak wužiwać

Wužiwajće Firefox Klar jako wobhladowak, kotryž je za wašu priwatnosć a wěstotu mysleny. Zhašejće lochko swoju přehladowansku historiju, hesła, zapołožki a placki a zadźěwajće tomu, zo njewitane wabjenje wam slěduje.

 1. Startujće Firefox Klar, hdyžkuli chceće priwatne dožiwjenje bjez přesćěhowakow. Firefox Klar da so lochko wužiwać. Zapodajće prosće swój pytanski wuraz abo adresu websydła do pola:
  FocusHomepage
 2. Podótkńće so symbola papjernika w symbolowej lajsće, zo byšće wšě informacije wo swojim posedźenju kóždy čas zhašał.
  FocusTrashIconToolbar
 3. Je rjad přidatnych nastajenjow, kotrež su přez tłóčatko Meni k dispoziciji.
  FocusmenuOptions
  • Zo byšće stronu dźělił, podótkńće so Stronu dźělić z...
  • Zo byšće sej stronu w regularnym Firefox wobhladał, podótkńće so W Firefox wočinić.
  • Zo byšće stronu dźělił, podótkńće so Stronu dźělić z...
  • Zo byšće sej stronu w Safari wobhladał, podótkńće so W Safari wočinić.

Firefox Klar ze Safari wužiwać

Wužiwajće škit přećiwo wabjenju, socialnym přesćěhowakam, přeśćěhowakam wobsaha abo analyzowanskim přesćěhowakam, bjeztoho zo byšće Safari wopušćił. Přewjedźće tutej krokaj, zo byšće Firefox Klar za Safari zmóžnił:

Krok jedyn: Firefox Klar jako standardny wobhladowak w Safari nastajić (trjebaće to jenož jedyn raz činić):

 1. Podótkńće so nałoženja Nastajenja w swojim iPhone abo iPad.
 2. Kulće dele do Safari a podótkńće so jeho.
  safari
 3. Podótkńće so Standardny wobhladowak a wubjerće Firefox Klar.
 4. Začińće nałoženje Nastajenja.

Krok dwaj: Firefox Klar za Safari zmóžnić

 1. Wočińće Firefox Klar.
 2. Podótkńće so menijoweho tłóčatka w symbolowej lajsće:

  FocusmenuToolbar

 3. Kulće dele a podótkńće so suwaka pódla Safari, zo byšće jón zmóžnił FocusToggle.
 4. Začińće Firefox Klar. Sće nětko hotowy, zo byšće w Safari přehladował!

Škitne nastajenja wašeho Firefox Klar přiměrić

Přiměrće runinu blokowanja wobsaha a slědowanskeho škita, kotruž trjebaće.

Standardna pytawa: Zo byšće swoju standardnu pytawu změnił, hlejće Change the default search in Firefox Focus on iOS.
 1. Wočińće Firefox Klar.
 2. Podótkńće so tarčoweho symbola w adresowym polu. To wokno polěpšeneho slědowanskeho škita pokaza.
 3. Podótkńće so suwaka pódla Polěpšeny slědowanski škit.
 4. Podótkńće so suwaka pódla kóždeje funkcije, zo byšće ju zmóžnił abo znjemóžnił.
  FocusETPpanel
 5. Podótkńce so Dokónčeny abo začińće Firefox Klar. Firefox Klar budźe waše změny awtomatisce składować.

Kak Firefox Klar funguje?

Priwatnosć

Firefox Klar wam zmóžnja, znate přesćěhowaki websydłow slědowacych kategorijow blokować a skići wam tak přidatnu priwatnosć:

 • Wabjenje, analyzowe daty a socialne přesćěhowaki
 • Druhe přesćěhowaki wobsaha – tuta kategorija zasadźane wideja, fotogalerije a zasadźenja w nowinskich nastawkach, kotrež móhli wam slědować, wobsahuje. Hdyž druhe přesćěhowaki wobsaha blokujeće, snano wjele websydłow hižo korektnje njefunguje.
Firefox Klar lisćinu za slědowanski škit wužiwa, kotruž Disconnect k dispoziciji staja, zo by přesćěhowaki identifikował a blokował. Zo byšće wjace wo slědowanju a standardach, kotrež Disconnect wužiwa, zo by swoju lisćinu wutworił, zhonił, hlejće tu.

Wukon

Firefox Klar začitowanje někotrych dźělow webstronow blokuje. Hdyž mjenje sćahuja, webstrony husto z Firefox Klar husćišo začituja. Wužiwanje mobilnych datow móže tež niše być.

 • Webpisma - pisma, kotrež so ze serwera sćahuja (móže webstrony spomałšić). Webpisma su pisma, kotrež so wužiwaja, zo bychu tekst na wěstych webstronach wuhotowili. Hdyž webpisma blokujeće, so napohlad teksta na stronach změni, hdźež so webpisma wužiwaja, ale tekst hišće čitajomny wostanje.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije