Rozprawjak spadow Mozilla

Dialog rozprawjaka spadow Mozilla so jewi, hdyž so Firefox hnydom začinja a wam zmóžnja, wuwiwarjam spadowu rozprawu pósłać, zo by přichodne wersije Firefox mjenje husto spadowali. Tutón nastawk wopisuje, kak funguje a pokazuje wam, kak maće přistup na swoje spadowe rozprawy.

Hdyž Firefox spaduje

Po spadźe Firefox so rozprawjak spadow Mozilla zjewi.

Crash Reporter

Informujće Mozilla wo tutym spadźe, zo by móhł jón wotstronić: Jeli tutón kašćik je zmóžnjeny, pósćele rozprawjak spadow Mozilla zjeće spada na Mozilla. Wotstrońće hóčku z kašćika, jeli njechaće Mozilla rozprawu pósłać.

Podrobnosće…: Wočini wokno „Wobsah rozprawy“, hdźež móžeće sej techniske podrobnosće wo spadźe wobhladać.

Crash Reporter Details

Komentar přidać (komentary su zjawnje widźomne): Wužiwajće tutón kašćik, zo byšće dalše informacije přidał, kotrež móhli za wuwiwarjow wužitne być, zo bychu zawinu spada namakali. Komentary, kotrež sćeleće, dadźa so wot kóždeho čitać.

Adresu strony zasadźić, na kotrejž sym był: Jeli tute nastajenje je zmóžnjene, budu informacije, kotrež Mozilla sćeleće, webstronu wobsahować, kotruž sće před spadom wopytał.

Mozilla dowolić, so ze mnu wo tutej rozprawje do zwiska stajić: Zmóžńće tute nastajenje, jeli chceće e-mejlki wot wuwiwarjow přijimać, jeli něchtó z nich trjeba dalše informacije wo wašim spadźe. (Dóstanjeće tež snano e-mejlku z informacijemi wo pomocy, po tym zo su waš spad předźěłali.(

Zapisajće tu swoju e-mejlowu adresu: Jeli chceće našim wuwiwarjam pomhać, informacije wo tutym spadźe dóstać a jón reprodukować, zawostajće tu e-mejlowu adresu, přez kotruž maja was kontaktować.

Firefox wopušćić: Začińće dialog a skónčće Firefox.

Firefox znowa startować: Startujće Firefox znowa. Firefox da wam móžnosć, wokna a rajtarki wobnowić, kotrež su před spadom wočinjene byli. Jeli Firefox zaso spaduje, po tym zo chcyšće wokna a rajtarki wobnowić, je jedna ze stronow, kotrež sće wopytał, spad zawinowała. Wubjerće w tutym padźe Začinić, zo byšće nowe posedźenje startował.

Spadowe rozprawy sej wobhladać

Zo byšće sej swoje spadowe rozprawy z Firefox wobhladał:

 1. Zapodajće about:crashes do adresoweho pola a tłóčće . Lisćina wotkazow k wašim spadowym rozprawam so zjewi.

  about:crashes fx47

 2. Klikńće na wotkaz, zo byšće sej rozprawu wobhladał.

MozillaCrashReport

Rozprawy zwonka Firefox sej wobhladać

Jeli njemóžeće hornju metodu wužiwać, dokelž Firefox spaduje, hdyž so startuje, móžeće sej tež rozprawy w datajach na swojim ličaku wobhladać. Přewjedźće za to slědowace kroki:

 1. Wočińće Charms a wubjerće Suchen.
 2. Pytajće za Ausführen w Apps.
 3. Wubjerće „Ausführen“ w pytanskich wuslědkach a desktop z nałoženjom „Ausführen“ so pokaza.
 4. Zapodajće w nałoženju „Ausführen“ %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Crash Reports\ a tłóčće .
 1. Wočińće Windowsowy meni Start.
 2. Zapodajće %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Crash Reports\ do pytanskeho pola a tłóčće Enter.
 1. Wočińće Windowsowy meni Start a wubjerće potom Ausführen….
 2. Zapodajće %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Crash Reports\ do dialogoweho pola „Ausführen“ a tłóčće Enter.

Spadowe rozprawa so w ~/Library/Application Support/Firefox/Crash Reports/ składuja (Dźeržće na Mac OS X 10.7 tastu alt ⌥ stłóčenu, zo byšće schowane rjadowaki pokazał, mjeztym zo meni Gehe zu w Finder wočinjeće a potom Library wuběraće).

Spadowe rozprawy so w ~/.mozilla/firefox/Crash Reports/ składuja.

Rjadowak Crash Reports budźe dwaj podrjadowakaj wobsahować: pending a submitted. Rjadowak submitted wobsahuje tekstowe dataje za kóždu spadowu rozprawu, kotruž sće wotpósłał. Kóžda z tutych datajow wobsahuje ID spadoweje rozprawy. Na přikład: Dataja z mjenom bp-031b02bb-26b6-4168-ac0e-2de492090531.txt budźe slědowacy tekst wobsahować:
ID spada: bp-031b02bb-26b6-4168-ac0e-2de492090531
Móžeće https://crash-stats.mozilla.com/ wopytać a spadowy ID do pytanskeho pola kopěrował, zo byšće sej rozprawu wobhladał.

Pomoc za spadowe rozprawy dóstać

Jeli chceće swoju spadowu rozprawu wužiwał, zo byšće pomoc za waš problem Firefox dóstał, čitajće Firefox spaduje - što činić?.

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla