Firefox Lockwise - warnowanja za websydła z datowymi dźěrami

Tutón nastawk za wersiju Firefox 70 a nowše płaći.

Zrjadowak hesłow Firefox Lockwise warnowanja wo přizjewjenach pokazuje, kotrež su so potencielnje w datowych dźěrach pokazali. Jeli je prawdźepodobnje, zo je so jedne z wašich składowanych přizjewjenjow w znatej datowej dźěrje pokazało, widźiće tute warnowanje z jeho zwjazanym přizjewjenjom. Wubjerće Zhońće wjace wo tutej datowej dźěrje, zo byšće podrobnosće wo datowej dźerje w Firefox Monitor čitał.

Alerts for breached websites in Firefox Lockwise76 password breach

Kak Firefox datowe dźěry websydłow zdźěla

Firefox datum znateje datoweje dźěry websydła z datumom přirunuje, hdyž sće hesło za te websydło składował. Jeli websydło je přez datowu dźěru potrjechene, po tym zo scé hesło składował, budźeće tute warnowanje widźeć. Datowa banka přez datowu dźěru potrjechenych websydłow je na Have I been Pwned k dispoziciji.

Započinajo z wersiju Firefox 76 budźe Firefox tež přepruwować, hač sće tute potencielnje wohrožene hesła tež z druhimi přizjewjenjemi znowa wužiwał, kotrež z Lockwise składował. Wobhladowak za to zaklučowanu lisćinu wašich přez datowu dźěru potrjechenych hesłow wutworja a přirunuje potom ze wšěmi składowanymi hesłami. Firefox waše hesła w lutym teksće njeprotokoluje a je ani njeznaje.


Kedźbu: Firefox ženje waše přizjewjenja abo hesła třećim słužbam abo serweram njesćele. Dźerži wšě daty nastupajo přizjewjenja a datowe dźěry anonymne.

Warnowanja wo datowych dźěrach websydłow w Lockwise znjemóžnić

Hdyž tutu funkciju znjemóžnjeće, njemóže Firefox hižo přepruwować, hač sće tute potencielnje wohrožene hesła tež ze swojimi druhimi składowanymi přizjewjenjemi wužiwał.

  1. Klikńće w menijowej lajsće horjeka na wobrazowce na Firefox a wubjerće Nastajenja. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a wubjerće NastajenjaNastajenja.Klikńće na menijowe tłóčatko Fx89menuButton a wubjerće Nastajenja.

  2. Wubjerće wokno Priwatnosć a wěstota a dźiće k wotrězkej Přizjewjenja a hesła.
    Fx80settings-LoginsAndPasswords
  3. Wotstrońće hóčku z kašćika pódla Warnowanja za hesła přez datowu dźěru potrjechenych websydłow.
Zo byšće widźał, hač je waša e-mejlowa adresa dźěl datoweje dźěry była, registrujće so za Firefox Monitor.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije