Change your default search settings in Firefox

Ba wanda ya taimaka aka fassara wannan maƙala tukuna. Idan ka riga ka san yadda fassara domin SUMO ta ke aiki, fara fassara yanzu. Idan ka na son ka koyi ta yaya za ka yi fassara maƙaloli domin SUMO, fara daga nan.

The Search panel in Firefox OptionsPreferences lets you customize your search options. You can add or remove search engines, change your default search engine, turn the Search bar on or off and choose whether to display search suggestions first or not at all. To open the Search panel:

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select Search in the left pane.

search panel 59 Fx63SearchSettings

Search bar

 • Use the address bar for search and navigation: This is the default setting. It provides a unified search and address bar.
 • Add search bar in toolbar: Select this setting if you prefer a separate Search bar.

Default search engine

Use the drop down menu under Default Search Engine to choose the search engine you wish to use by default.

Fx57DefaultSearchEngine Fx63DefaultSearchEngine

Provide search suggestions

As you type into the Search bar or the address bar, your default search engine shows you suggestions based on popular searches or on your previous searches. See Search suggestions in Firefox for more information.

Search Suggestions on 60 Fx63ProvideSearchSuggestions

 • Provide search suggestions: Select this setting to turn search suggestions on or off.
  • Show search suggestions in address bar results: When search suggestions are turned on, select this setting to also include search suggestions in the results that are listed when you search from the Firefox address bar.
  • Show search suggestions ahead of browsing history in address bar results: Select this setting to show search suggestions before your browsing history.

One-click search engines

When you start typing in the Search bar or address bar, you'll see icons for other search engines you can search with:

Fx57OneClickSearch F63OneClickSearch

You can choose an alternate search engine and use it for your search with one click, if you don't want to use the current default.

To remove alternate search engines you don't want to be displayed in the Search bar or address bar, remove the check mark next to the search engine listed in the Search panel under One-click Search Engines. This will not remove the search engines themselves.

Remove or add search engines

In the Search panel, go to the One-click Search Engines section.

To remove a search engine:

 1. Click on the search engine you don't want to highlight it.
 2. Click the Remove button to take it off your list.
  Fx57RemoveSearchEngine F63RemoveSearchEngine
Note: You must use the Add-ons manager to remove any search engines installed as Firefox extensions (see Disable or remove Add-ons for details).

If you remove any of the search engines that come with Firefox by default, click Restore Default Search Engines to bring them back.

To add a new search engine:

 1. Click Find more search engines.
  • A Firefox Add-ons page will open, listing available search tools.
 2. Click the search engine you want to add and click Add to Firefox.

For more information about adding or removing search engines, see Add or remove a search engine in Firefox.

// These fine people helped write this article:AliceWyman, Underpass, Wesley Branton, Lan, Joni, MNapolitano. You can help too - find out how.

Wannan maƙalar ta taimaka? Dakata...

Mai aikin sa-kai domin Tallafawa Mozilla