ટેગ કરેલા પ્રશનો બતાવી રહ્યાં છે: બધા પ્રશન બતાવો

Make Firefox the active window when clicking an external link

Is it possible? Like, for example, you click a link on Discord then it open a new tab AND it makes it the active window. It would be a bit like this config "browser.link… (read more)

Is it possible? Like, for example, you click a link on Discord then it open a new tab AND it makes it the active window.

It would be a bit like this config "browser.link.open_newwindow.override.external" set to "3" not for a window but for a tab + it would make this window the active one.

Asked by Ju 1 hour ago

Pinned Tabs

Hi! The problem is everytime I launched firefox I see that my pinned tabs are vanished. a week ago there was no problem with that but my sister did something and my pinne… (read more)

Hi! The problem is everytime I launched firefox I see that my pinned tabs are vanished. a week ago there was no problem with that but my sister did something and my pinned tabs dont appear anymore when I start firefox for first time. Please help me. Thanky you for your interest and help in advance:))


Turkish: MErhaba Firefoxu her açtığımda sabitlediğim sekmelerin gitmiş olduğunu görüyorum. Geçen hafta bir sorun yoktu ama küçük kardeşim birşeyler yaptıktan sonra bu hale geldi. Artık sabitlediğim sekmeler firefoxu başlattığımda gözükmüyor. Yardımcı olabilir misiniz?? Şİmdiden ilginiz ve yardımınız için teşekkürler:))

Asked by harunsavas20 4 days ago

When browser is closed and I click a link in an app/email, FF opens my old tabs in one window and a second window with the link I clicked.

The problem is basically in the title. The expected behavior: 1. With FF closed, I click a link in an app or document. 2. FF opens and shows my old tabs in one or more wi… (read more)

The problem is basically in the title. The expected behavior:

1. With FF closed, I click a link in an app or document. 2. FF opens and shows my old tabs in one or more windows. 3. The link I clicked opens in a new tab in the same window as my old tabs.

My browser is set to "Open previous windows and tabs" on restart, and to "Open links in a new tab rather than a new window." I tried some basic about:config fixes as advised here (https://support.mozilla.org/en-US/questions/1331882) with no luck.

Can anyone help me troubleshoot this?

Firefox 105 - MacOS - add-ons include uBO, Containers.

Asked by maxwilbert 6 days ago

Last reply by maxwilbert 6 days ago

Attachments do not open in a new tab

Previously when I would open an attachment in my att/bellsouth email, (powered by Yahoo), it would open in a new tab and also download it and save it to the download fold… (read more)

Previously when I would open an attachment in my att/bellsouth email, (powered by Yahoo), it would open in a new tab and also download it and save it to the download folder. Now when I click on attachment it displaces my inbox while still downloading and saving it in the download folder. I did make one change previously; I set it to open downloads in Firefox because if I wanted to open something from the past, it would open in Edge. I don't use Edge, so I set it to "open in Firefox" but now I can't find that setting to see if it is causing my issue. If it's not causing my issue, I will still need to know how to get attachments in my email to open in a new tab.

Asked by Autotech1 1 week ago

Last reply by Autotech1 6 days ago