ટેગ કરેલા પ્રશનો બતાવી રહ્યાં છે: બધા પ્રશન બતાવો

Firefox doesn't follow macOS forward/back localization convention

I have a Macbook with a Finnish keyboard layout. Safari, Chrome and Edge, by default, support command+ö and command+ä for going back and forward in history. This is becau… (read more)

I have a Macbook with a Finnish keyboard layout.

Safari, Chrome and Edge, by default, support command+ö and command+ä for going back and forward in history. This is because Finnish/Swedish (they're the same) keyboard layout doesn't have [ or ] available.

While command + back arrow and command + forward arrow still work, those are useless as they get disabled when a text field is focused.

I tried to work around this with an extension (shortkeys), but even they don't support using umlauts for shortcuts.

I'm trying to adopt Firefox but I can't unless this gets fixed.

Thank you.

Asked by agile.home0202 1 hour ago

Saved devices, logins, etc.

Since the last Firefox update, my logins are no longer saved from one session to the next...and neither are my devices, even when I specifically give the site permission… (read more)

Since the last Firefox update, my logins are no longer saved from one session to the next...and neither are my devices, even when I specifically give the site permission to save the current device. I have to log in to most sites (email, bill pay, etc.) every single time, and in most cases the site insists on sending me a text or an email to verify it's me. This is entirely new behavior since the last update, and I can't figure out how to get around it. Suggestions??

Asked by dinahlee 11 hours ago

Last reply by dinahlee 8 hours ago

What is the point of the "other bookmarks" folder? How can I REMOVE it from the Bookmarks Manager?

https://youtu.be/i0wXPDvNxGo This folder for me just redirects bookmarks to the main bookmarks manager directory. It serves no purpose and I can't even remove it. It's… (read more)

https://youtu.be/i0wXPDvNxGo

This folder for me just redirects bookmarks to the main bookmarks manager directory. It serves no purpose and I can't even remove it. It's an eyesore that I want to eliminate completely, not just from the toolbar as you can see I already did, but in general as a whole!

Asked by gsrgtrdg4565653 12 hours ago

Overflow Menu Disappeared

Hello, I somewhat recently noticed (maybe about a month ago) that my overflow menu disappeared and an "Extensions" menu appeared in its place. I've already created a new … (read more)

Hello, I somewhat recently noticed (maybe about a month ago) that my overflow menu disappeared and an "Extensions" menu appeared in its place.

I've already created a new profile and switched to it, with no success and I'm not sure what else to try or why it went away to begin with (and why this Extensions menu is now here and won't go away).

Any help would be greatly appreciated

Asked by omghax 17 hours ago

Last reply by omghax 13 hours ago

Enabling Web Push notifications when Firefox is in fullscreen

I toggle `browser.fullscreen.autohide` to use the browser in fullscreen. Push notifications previews from websites are now hidden by default and only make a sound. Is the… (read more)

I toggle `browser.fullscreen.autohide` to use the browser in fullscreen. Push notifications previews from websites are now hidden by default and only make a sound.

Is there an option to enable them on full screen as well?

Asked by nimbus2000 1 day ago

Netflix screenshot capabilities

A major reason I got Firefox was the ability to screenshot from shows that I streamed on the laptop. Recently I tried taking a screenshot and got a black and grey box ind… (read more)

A major reason I got Firefox was the ability to screenshot from shows that I streamed on the laptop. Recently I tried taking a screenshot and got a black and grey box indicating that it was blocked from capturing. Is this a Firefox issue that can be fixed with an extension or has Netflix updated the extend of blocking any form of capturing their shows once more?

Asked by chantalkelly5 1 day ago

Changing primary email

Hi Team - I would like to change the primary email address on this Mac Mini to the one I use on other devices. When I add the secondary email address I get a message, "A… (read more)

Hi Team - I would like to change the primary email address on this Mac Mini to the one I use on other devices. When I add the secondary email address I get a message, "Account already exists" and the address is not accepted. I guess I could Delete Account and start again but that seems a bit drastic and I don't know what data might be lost. Any pointers please? Thanks, Ian.

Asked by Ian McPherson 1 day ago

Last reply by Ian McPherson 1 day ago

tool bar "email link" doesn't work.

The tool bar "email link" doesn't work. When I click on it, it takes me to the Chrome homepage. I want it to open up my gmail and my aol mail. How do I set that up. It wo… (read more)

The tool bar "email link" doesn't work. When I click on it, it takes me to the Chrome homepage. I want it to open up my gmail and my aol mail. How do I set that up.

It works great on my desktop, but not on my laptop.

Asked by AAB 2 days ago

Last reply by AAB 1 day ago

Each new event of a browser window moves 1/4" to the right of the previous browser window.

If I open multiple browser windows, each one moves about 1/4 inch to the right of the previous browser window. So if for example I opened 12 new browser windows, the 12th… (read more)

If I open multiple browser windows, each one moves about 1/4 inch to the right of the previous browser window. So if for example I opened 12 new browser windows, the 12th one would end up about 3 inches to the right of the first one. This is most annoying. How do I get each new browser window to open in precisely the same place as the previous browser window already open?

Any help would be much appreciated.

Asked by stevie_2010 4 days ago

Last reply by stevie_2010 3 days ago

Firefox extensions stop working after restart

Every time I close and re-open firefox, the extensions Ublock Origin and Translate Web Pages become invisible in my tool bar even though they are pinned. The extensions a… (read more)

Every time I close and re-open firefox, the extensions Ublock Origin and Translate Web Pages become invisible in my tool bar even though they are pinned. The extensions also stop working until I disable and then enable them again, as well as this they also lose all settings I have saved on them. For some reason other extensions such as Youtube enhancer do not do this and work perfectly fine. I have tried looking up the question to find related but not applicable solutions. any help appreciated

Asked by woahbust 5 days ago

Kan jeg skjule "reklamen" for Edge, der vises i "Søg"

Hej (Jeg er lidt forvirret over at ende et sted, hvor der "tales" engelsk, når jeg startede på den danske supportside ...) Endelig er det lykkedes mig at undgå, at Edge k… (read more)

Hej

(Jeg er lidt forvirret over at ende et sted, hvor der "tales" engelsk, når jeg startede på den danske supportside ...)

Endelig er det lykkedes mig at undgå, at Edge konstant installerede sig selv. Det har jeg kæmpet med.

Nu vil jeg gerne spørge om Firefox kan hjælpe mig med at undgå den "reklame" for Edge, der vises de fleste gange, når jeg trykker på "Søg" nede i venstre hjørne.

Den irriterer mig, fordi: 1. Jeg aldrig nogensinde skal have Edge 2. Den tager pladsen for vigtigere ting 3. Krydset til at lukke med forsvinder, når jeg bevæger cursoren derop ad.

Kan I mon hjælpe?

Venlig hilsen Hanne B. Stegemüller

Asked by Stegemüller 4 days ago

Don't scroll to the bottom of page when disabling an add-on!

Don't scroll to the bottom of page when disabling an add-on! It is VERY ANNOYING! I need to disable and turn on several add-ons and it keeps jumping to the bottom of the… (read more)

Don't scroll to the bottom of page when disabling an add-on! It is VERY ANNOYING!

I need to disable and turn on several add-ons and it keeps jumping to the bottom of the page when the on and off status of an add-on is changed!

PLEASE MAKE IT STOP DOING THAT!!!!!!!!

Asked by Newfirefoxuser 4 days ago

"recently closed tabs" and "startup->settings->open previous windows and tabs" are greyed

My windows 11 laptop is set to reboot when updates are available, they happen when I've put the device to sleep. as a result all the tabs I had open are gone upon restar… (read more)

My windows 11 laptop is set to reboot when updates are available, they happen when I've put the device to sleep. as a result all the tabs I had open are gone upon restart. Unfortunately, the "history->recently closed tabs" and "startup->settings->open previous windows and tabs" are greyed, I can't seem to find a way to fix this. Any ideas? Note, this is a new laptop, I used PCMover to transfer all my data/programs from an older laptop to this new machine, and that machine was windows 10 (if that would make any difference). Also, I do keep firefox on this machine up to date.

Asked by james233 4 days ago

Explore possibilities of using System Theme 1.0 in Firefox 91.9.1esr and later.

After moving to Firefox 91.9.1esr I found problem with System theme 1.2. The color of tab add button was changed, and the button is not visible with my Windows 7 classic … (read more)

After moving to Firefox 91.9.1esr I found problem with System theme 1.2. The color of tab add button was changed, and the button is not visible with my Windows 7 classic windows system theme. So, I'm trying to find a way to port System theme 1.0 color scheme to newer firefox versions.

Creation of a simple theme with firefox color extension works. But it is unable to recreate the effects related to active and inactive window color changes. As, I had to use bitmap to get the OS blue color transition pattern.

It seems the system theme is stored in omni.ja file. Modification of the omni.ja seems to be not a practical solution. So, it would be a better way to create an addon theme with the same code as the System Theme 1.0.

The first question is, if it will be possible to create a theme with the same code as a system theme has. Will it be able to perform the same way?

The next question is: Where the source code of the system theme is? I was unable to find it in the Firefox source. It seems, it is not stored in any obvious location.

Asked by sforforsoft 1 week ago

Last reply by sforforsoft 6 days ago

Resizing tools window

I can no longer resize the width of the tools window. Very annoying. I keep the downloads list window open all the time, and now it takes up too much space on the scree… (read more)

I can no longer resize the width of the tools window. Very annoying. I keep the downloads list window open all the time, and now it takes up too much space on the screen. I'm running OS 10.15.7 Thank you.

Asked by fahrnerkaren 6 days ago

Last reply by fahrnerkaren 6 days ago