Wótrězk - Nastajenja wó wobchadanju z datajowymi typami

Toś ten nastawk wěcej se njewótwardujo, jogo wopśimjeśe by mógło pótakem zestarjony byś.

Toś ten nastawk wopisujo nastajenja, kótarež su we wótrězku Nałoženja wokna NastajenjaNastajenja Firefox k dispoziciji.

Wótrězk Nałoženja wam zmóžnja wubraś, kak Firefox ma ze wšakimi datajowymi typami wobchadaś. Za kuždy wopśimjeśowy typ, kótaryž Firefox znajo, móžośo akciju wubraś, kótaruž Firefox buźo wužywaś, aby z tym wopśimjeśowym typom wobchadał. Móžośo se datajowe wopśimjeśe we woknje Firefox z Firefox za pó standarźe pódpěrane formaty woglědaś (podcast, webkanal, PDF), abo z tykacom, dataju z nałoženim wócyniś, kótarež jo na wašom licadle zainstalěrowane (abo, w někotarych padach, z webnałoženim), abo móžośo dataju do swójogo ześěgnjeńskego zarědnika składowaś.

ApplicationsDropPDFWin Fx4AppPanelMac-drop.jpg 50803044dc874239dc4be66462170c40-1258704216-933-1.jpg

Nastajenja nałoženja

Aby změnił, kak Firefox z datajowym typom w lisćinje wobchada, klikniśo na jogo mě, aby jen wubrał. Wócyńśo wuběrański meni, aby akciju wubrał, kótaruž Firefox ma wužywaś:

  • Pśeglěd w Firefox: Wubjeŕśo to, jolic cośo, až Firefox wopśimjeśe pokazujo. To dajo se jano na wobgranicowanu licbu typow nałožyś, na te, kótarež Firefox móžo dekoděrowaś, ako na pś. Podcast, Video Podcast, webkanale a PDF.
Glědajśo: Wósebna konfiguracija serwera, kótaryž PDF-dokument góspodujo, by mógła ześěgowanje dataje wunuźiś (pśeglěd se znjemóžnijo).
  • Funkciju abo tykac wubraś: Jolic cośo funkciju abo tykac w Firefox wuběraśo, aby z typom wobchadał, a něco jo k dispoziciji, wubjeŕśo to z wuběrańskego menija.
  • Nałoženje wubraś: Aby lokalne abo webowe nałoženje wubrał, aby z typom wobchadał, wubjeŕśo nałoženje z wuběrańskego menija. Jolic cośo lokalne nałoženje wužywaś, kótarež njejo w meniju za ten typ, wubjeŕśo Druge wužywaś… z wuběrańskego menija a pśipokažćo Firefox jogo městno.
  • Na wašom licadle składowaś: Někotare datajowe typy daju se na wašom licadle składowaś. Wubjeŕśo Dataju składowaś z menija za jaden z toś tych datajowych typow, aby Firefox ten datajowy typ na městnje składował, kótarež jo w ześěgnjeńskich nastajenjach pódane.

Někotare datajowe formaty mógu někotare wopśimjeśowe měś, teke internetne medijowe typy pomjenjone, (na pśikład, audio/wav a audio/x-wav za zuki Wave) , kótarež musyśo změniś. Mimo togo, gaž jo tykac k dispoziciji, aby z wopśimjeśowym typom wobchadał, a wy drugu akciju za toś ten typ wuběraśo, buźo Firefox toś tu akciju jano pótom wužywaś, gaž maśo direktny pśistup na ten typ. Wužywaśo na pśikład medijowy wótgrawak, aby toś te dataje wócynił město, aby tykac wužywał, kótaryž jo za to póstajony. W takich padach buźo se nałoženje za ześěgnjenja datajow wužywaś. Jolic pak wopśimjeśowy typ jo we webboku zasajźony, buźo Firefox tykac wužywaś, aby z wopśimjeśowym typom wobchadał.

Glědajśo: Z někotarymi datajowymi formatami, ako na pśikład MP3, wobglědowak wobchada, a ześěgnjeńska akcija njedajo se změniś. Za dalšne informacije wó pó standarźe pódpěranych awdio- a wideoformatach w Firefox glejśo HTML5 audio and video in Firefox.

Ześěgnjeńsku akciju pśidaś, wótpóraś abo wobźěłaś

Wótrězk Nałoženja ma wobgranicowanu funkcionalnosć za wobźěłowanje. Móžośo akciju za eksistěrujucy datajowy typ změniś, ale njamóžośo datajowe typy pśidaś abo wótpóraś. Zapiski se awtomatiski pśidawaju, gaž dataje ześěgujośo a akcije za nje wuběraśo. Glejśo Ześěgnjeńske akcije pśidaś.

Glědaśo: Móžośo problemy dostaś, jolic dataju ześěgujośo, kótaraž jo z wopacnym internetnym medijowym typom zwězana. Njejo žedna móžnosć, njepłaśiwy zapisk w lisćinje identificěrowaś abo lašowaś. Jolic se to stawa, musyśo se dataju mimeTypes.rdf w swójom profilowem zarědniku Firefox woglědaś. Jolic dataju mimeTypes.rdf wulašujośo, budu se wšykne ześěgnjeńske akcije na standardne nastajenja slědk stajaś.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.
Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla