Template:OpenHistoryLibrary

Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju Historija a wubjeŕśo Wšu historiju pokazaś, aby wokno biblioteki wócynił.Klikniśo na menijowej rědce na meni Historija a wubjeŕśo Wšu historiju pokazaś, aby wokno biblioteki wócynił.Klikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Historija a wubjeŕśo Wšu historiju pokazaś, aby wokno biblioteki wócynił.

Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , wubjeŕśo Historija a klikniśo pótom na wótkaz Wšu historiju pokazaś dołojce w lisćinje, aby wokno biblioteki wócynił.

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.
Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla