Standardne pytańske nastajenja na Windows 10 změniś

Toś ten nastawk wěcej se njewótwardujo, jogo wopśimjeśe by mógło pótakem zestarjony byś.

Zgóńśo, kak móžośo póstajiś, až Firefox wužywa kuždy cas wašu nejlubšu pytnicu, gaž zapódawaśo klucowe słowa do pytańskego póla. Móžośo teke pytnicu změniś, kótaruž Firefox wužywa, gaž pytaśo z pomocu Cortana.

Tak móžośo to cyniś:

  1. Klikniśo na lupu w pytańskem pólu na swójej symbolowej rědce a pótom na Pytańske nastajenja.
    search prefs 34 pytanske polo fx47
  2. Wubjeŕśo we woknje pytańskich nastajenjow standardnu pytnicu z wuběrańskego menija.
    search default 34 nastajenja pytaś standardna pytnica fx47
  3. Stajśo kokulku pódla Toś tu pytnicu za pytanja z Windowsa wužywaś, aby tu samsku pytnicu za pytanja Cortana wužywał.
    cortana win10 search engine
  4. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije