Priwatny modus w Firefox za Android

Wužywajśo priwatny rejtark w Firefox za Android, aby se k webbokam woglědał bźez togo, aby waša historija, gronidła abo sedłowe nastajenja se składowali.

Co priwatny modus njeskładujo?

 • Woglědane boki
 • Formularne a pytańske zapiski
 • Gronidła
 • Ześěgnjenja (ześěgnjone dataje budu se hyšći na wašom rěźe składowaś, ale njepokazuju se w ześěgnjeńskej historiji Firefox)
 • Cookieje
 • Nachylne internetne dataje (pufrowane dataje)

Wužywajśo napšawdu priwatne pśeglědowańske dožywjenje z Firefox za Android. Wužywajśo priwatny rejtark, aby se k websedłam woglědał bźez togo, aby was slědowali.

Priwatny modus buźo:

 • Składowanjeju historije, gronidłow a zapiskow zajźowaś
 • Awtomatiske wupolnjenje formularow a pytańskich pólow znjemóžnjaś
 • Cookieje blokěrowaś
 • Nachylne internetne dataje blokěrowaś
 • Slědowańske elementy tśeśich póbitowarjow na webbokach blokěrowaś, ku kótarymž se woglědujośo.
  (Pokaz: Móžośo to kuždy cas znjemóžniś. Glejśo Tracking Protection in Firefox for Android)

Priwatny rejtark wócyniś

 • Prozny priwatny rejtark wócyniś: Pótusniśo tłocašk Firefox Meni (pak na někotarych rědach pód wobrazowku pak w pšawem górnem rožku wobglědowaka) a pótom Nowy priwatny rejtark.
 • Wótkaz w priwatnem rejtarku wócyniś: Pótusniśo wótkaz dłujko, aby meni pokazał a wubjeŕśo Wótkaz w priwatnem rejtarku wócyniś.

Wócynjone priwatne rejtarki se woglědaś

Pótusniśo se rejtarkowy symbol górjejce na wašej wobrazowce, pótom maskowy symbol, aby se sedła woglědował, kótarež sćo w priwatnem modusu wócynił.

private tabs m36 private browsing

Aby rejtark zacynił, pótusniśo X pódla rejtarka, kótaryž cośo zacyniś. Móžośo teke wšykne wócynjone rejtarki zacyniś, gaž pótusnjośo menijowy tłocašk a pótom Priwatne rejtarki zacyniś.

Warnowanje: Priwatny modus njeanonymizěrujo was w interneśe. Waš póbitowaŕ internetneje słužby, źěłodawaŕ (jolic na pśikład wužywaśo WLAN swójogo źěłodawarja) abo sedła same mógu hyšći wiźeś, ku kótarym bokam se woglědujośo.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla