Pjerwjejšne pósejźenje zasej wótnowiś - waše nejnowše rejtarki a wokna zasej pokazaś

Firefox móžo wšykne wokna a rejtarki wótnowis, kótarež su wócynjone byli, gaž Firefox jo se napśisko zacynił abo skóńcył. Toś ten nastawk wopisujo wobstojnosći, pód kótarymiž Firefox wótnowja waše pjerwjejšne pósejźenje a kak móžośo to konfigurěrowaś.

Pokaz: Pósejźeńske wótnowjenje wóstaja was na websedłach pśizjawjonego, pla kótarychž sćo se do togo pśizjawił, nježli až sćo Firefox zacynił. Za dalšne informacije glejśo problemy priwatnosći.

Gaž pósejźeńske wótnowjenje se wótměwa

Gaž wuběraśo „Pjerwjejšne pósejźenje wótnowiś“ na standardnem startowem boku

Jolic sćo měł rejtarki a wokno wócynjone, gaž sćo Firefox slědny raz zacynił, buźo standardny startowy bok Firefox tłocašk Pjerwjejšne pósejźenje wótnowiś pokazaś. Aby swóje rejtarki a wokna slědk dostał, klikniśo jadnorje na nje.
Session Restore - Home - Win Session Restore - Home - Mac Session Restore - Home - Lin Restore1 29 - Win Restore1 29 - Mac Restore1 29 - Lin

Pokaz: Jolic sćo někaki drugi bok ako startowy bok nastajił, móžośo standardny startowy bok wótnowiś.

Gaž wuberaśo Pjerwjejšne pósejźenje wótnowiś z menija Historija

Na slědujucu wašnju dostanjośo swóje rejtarki a wokna z pjerwjejšnego pósejźenja slědk, jolic njewužywaśo standardny startowy bok Firefox:

 • Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju Historija a wubjeŕśo Pjerwjejšne pósejźenje wótnowiś.Klikniśo na menijowej rědce na meni Historija a wubjeŕśo Pjerwjejšne pósejźenje wótnowiś.Klikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Historija a wubjeŕśo Pjerwjejšne pósejźenje wótnowiś. Restore Previous Session - Win2
 • Klikniśo na menijowy tłocašk new fx menu górjejce napšawo na swójej symbolowej rědce. Wubjeŕśo Historija, aby wuběrańsku lisćinu wócynił a wubjeŕśo pótom Pjerwjejšne pósejźenje wótnowiś.
  Restore2 29 - Win Restore2 29 - Mac Restore2 29 - Lin

Pó instalaciji dodanka

Gaž rozšyrjenje abo drastwa se instalěrujo, musyśo Firefox znowego startowaś, aby nowy dodank zmóžnił. Aby znowego startował, klikniśo na Něnto znowego startowaś. Wšykne wokna a rejtarki se znowego wócynjaju, gaž Firefox se znowego startujo a nowy dodank se instalěrujo.

Restore Previous Session - Win3 Session1 29 - Win Session1 29 - Mac Session1 29 - Lin

Pó softwarowej aktualizaciji

Aby aktualizacije na Firefox nałožował, kótarež su se ześěgnuli, musyśo Firefox znowego startowáś. Aby znowego startował, klikniśo na Za aktualizaciju znowego startowaśFirefox za aktualizěrowanje znowego startowaś.

Update Win2 Fx14 Update Mac2 Update Lin2 Update Win2 Fx34

Pó znowegostartowanju ze znjemóžnjonymi dodankami

Gaž wužywaśo Firefox ze znjemóžnjonymi dodankami, aby problemy rozwězował, budu se waše rejtarki a wokna znowego wócynjaś.

Po wowalenju

Njewócakowanych problemow dla, ako na pśikład problemy z websedłom, softwarowymi zmólkami abo napśiskim wupadom miliny, móžo se Firefox naraz zacyniś. W toś tych situacijach móžo Firefox pśi znowegostartowanju boki wótnowiś, ku kótarymž sćo se woglědał. Prědny raz, gaž startujośo Firefox pó wowalenju, buźo se wašo pjerwjejšne pósejźenje awtomatiski wótnowjaś.

Jolic Firefox wowalujo drugi raz, pokažo bok pósejźeńskego wótnowjenja (t. gr. "No, to jo njepśijazne."), gaž startujośo Firefox pśiducy raz.

FxCrash-RestoreSession

 • Aby swójo pjerwjejšne pósejźenje wótnowił, wubjeŕśo wokna abo rejtarki, kótarež cośo wótnowiś a klikniśo na Wótnowiś.
 • Jolic Firefox dalej pokazujo zmólki, gaž wokna a rejtarki se znowego wócynjaju, móžośo Firefox startowaś bźez togo, aby toś te elementy wótnowił. Klikniśo na Nowe pósejźenje startowaś.

Gaž sćo Firefox nastajił, aby waše wokna a rejtarki ze slědnego raza pokazował

Móžośo Firefox tak nastajiś, až pokazujo pśecej waše wokna a rejtarki wašogo pjerwjejšnego pósejźenja kuždy raz, gaž startujośo Firefox. Aby nastajenja za start změnił, glejśo Pósejźeńske wótnowjenje konfigurěrowas dołojce.

Pósejźeńske wótnowjenje konfigurěrowaś

Po standarźe wócynja se pśi startowanju Firefox jadnotliwe wokno, kótarež zwobraznja waš nastajony startowy bok. Jolic cośo, móžośo Firefox tak konfigurěrowaś, až wócynja wšykne wokna a rejtarki z wašogo pjerwjejšnego pósejźenja:

Session2 29 - Win Session2 29 - Mac Session2 29 - Lin

General - Show my windows and tabs from last time - 38

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Powšykny.
 3. Wubjeŕśo z wuběrańskeje lisćiny Gaž Firefox se startujo: zapisk Wokna a rejtarki wót slědnego raza pokazaś.
 4. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

Problemy priwatnosći

Pósejźeńske wótnowjenje wóstaja was pla sedłow pśizjawjonego, pla kótarychž sćo se do togo pśizjawił, nježli až sćo Firefox zacynił. Jolic něchten drugi jo wašo licadło pó was wužył, změjo snaź pśistup na wašo konto pśi toś tych sedłach. Jolic to pśitrjefijo, njeby wy měł Firefox konfigurěrowaś, aby wšykne wokna a rejtarki z wašogo pjerwjejšnego pósejźenja wócynił.

Cośo snaź pósejźeńske wótnowjenje pó programowem wowalenju znjemóžniś, kótarež jo pó standarźe zmóžnjone. To zajźujo wótnowjanjeju pjerwjejšnego pósejźenja, gaž Firefox startujo se pó njewócakanem zacynjanju abo programowem wowalenju:

 1. Zapódajśo about:config do adresowego póla a tłocćo .

  • Zwětšego pótom warnowanje about:config "Pśez to wy by mógał garantiju zgubiś!" se pokazujo. Klikniśo na Lubim, až budu wobglědniwy!Akceptěruju riziko, aby se k bokoju about:config dostał.
 2. Zapódajśo browser.sessionstore.resume_from_crash do kašćika Pytaś:.
 3. Klikniśo dwójcy na zapisk browser.sessionstore.resume_from_crash, aby jen na false stajił.

Rozwězowanje problemow

Pjerwjejšne pósejźenje njejo se korektnje zacyniło

Aby swóje rejtarki a wokna z pjerwjejšnego pósejźenja slědk dostał, by wy měł Firefox pśez meni zacyniś:

Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

Jolic zacynjaśo kužde wokno abo kuždy rejtark, budu jano rejtarki wokna, kótarež sćo ako slědne zacynił, k dispoziciji staś, gaž startujośo Firefox znowego.

Nastajenja su snaź wopak

Za druge problemy pósejźeńskego wótnowjenja musyśo snaź swóje nastajenja Firefox korigěrowaś:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Priwatnosć a pśeznańśo se, lěc zapisk za Firefox buźo: stoj na pak Se historiju spomnjeś pak Swójske nastajenja za historiju.
  • Jolic Firefox buźo: stoj na Swójske nastajenja za historiju wužywaś, zawěsććo, až Pśecej priwatny modus wužywaś njejo wubrany.
  • Jolic Firefox buźo: stoj na Swójske nastajenja za historiju wužywaś a Historiju wuprozniś, gaž se Firefox zacynja jo wubrany, klikniśo na tłocašk Nastajenja a zawěsććo, až Pśeglědowańska a ześěgnjeńska historija njejo wubrany.
 3. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.
Bazěrujo na informacijach z nastawka Session Restore (mozillaZine KB)

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije