Nastajenja za wěstotu a gronidła

Toś ten nastawk wěcej se njewótwardujo, jogo wopśimjeśe by mógło pótakem zestarjony byś.

Toś ten nastawk wujasnjujo nastajenja, kótarež su we wótrězku „Wěstota“ wokna „Nastajenja“ Firefox k dispoziciji.

Wótrězk Wěstota wopśimujo nastajenjanastajenja, kótarež su za to, wašo webpśeglědowanje wěste źaržaś.

Security panel 38 Nastajenja wěstota nastajenja wěstota blokěrowaś fx48

Powšykny

 • Warnowaś, gaž sedła wopytuju dodanki instalěrowaś: Firefox buźo was pśecej pšosyś, instalacije dodankow wobkšuśiś. Aby njewitanym instalěrowańskim napšašowanjam zajźował, kótarež by mógli k njewótglědanym instalacijam wjasć, warnujo was Firefox, gaž websedło wopytujo, dodank instalěrowaś a blokěrujo instalěrowańske napšašowanje. Aby instalacije wót wěstego sedła dowólił, klikniśo na Wuwześa…, zapódajśo mě websedła a klikniśo pótom na Dowóliś. Wótpórajśo kokulku, aby warnowanje za wšykne sedła znjemóžnił.
 • K wěsći dane napadowe sedła blokěrowaś: Zmóžniśo toś to nastajenje, jolic cośo, až Firefox pśeglědujo, lěc sedło, ku kótaremuž se woglědujośo, by mógło wopyt byś, aby normalne funkcije wašogo licadła kazył abo wósobinske daty wó was pśez internet na njeawtorizěrowane tśeśe pósłał.
  • Źiwajśo na to, až felowanje takego warnowanja njegroni, až sedło jo dowěry gódne.
 • K wěsći dane webwobšudnistwa blokěrowaś: Zmóžniśo to, jolic cośo, až Firefox aktiwnje pśeglědujo, lěc sedło, ku kótaremuž se woglědujośo, by mógło wopyt byś, was zawjedowaś, waše wósobinske daty pśeraźiś (to pomjenjujo se cesto phishing).
 • Warnowaś, gaž sedła wopytuju dodanki instalěrowaś: Firefox buźo was pśecej pšosyś, instalacije dodankow wobkšuśiś. Aby njewitanym instalěrowańskim napšašowanjam zajźował, kótarež by mógli k njewótglědanym instalacijam wjasć, warnujo was Firefox, gaž websedło wopytujo, dodank instalěrowaś a blokěrujo instalěrowańske napšašowanje. Aby instalacije wót wěstego sedła dowólił, klikniśo na Wuwześa…, zapódajśo mě websedła a klikniśo pótom na Dowóliś. Wótpórajśo kokulku, aby warnowanje za wšykne sedła znjemóžnił.
 • Tšašne a wobšudnikojske wopśimjeśe blokěrowaś: Stajśo kokulku do kašćika, jolic cośo, až Firefox ma potencielne škódne programy abo wopśimjeśe blokěrowaś, kótarež móžo was zawjasć, škódnu softwaru ześěgnuś abo bźez wótmyslenja informacije pśeraźiś. Zmóžniśo zapiski w toś tom wotrězku, aby swóje wuběrki pólěpšył:
  • Tšašne ześěgnjenja blokěrowaś: Blokěrujo potencielne wiruse a druge škódne programy.
  • Njewitaneje a njewšedneje softwaryPśed njewitaneju a njewšedneju softwaru warnowaś: Dajo wam k wěsći, lěc rowno cośo potencielnje njewitane abo njewšedne programy ześěgnuś, kótarež wirus wopśimuju abo njewócakane změny na wašom licadle pśewjadu.
Glědajśo: Gaž se warnownje njepokazuje, njejo to hyšći žedna garantija, až sedło abo ześěgnjenje jo dowěry gódne. Za dalšne informacije glejśo Kak funkcioněrujo zatwarjony šćit pśed wopytami wobšuźenja a škódnymi programami?.

Gronidła

 • Gronidła za sedła se spomnjeś: Firefox móžo gronidła wěsće składowaś, kótarež zapódawaśo do webformularow, aby pśizjawjenje pla websedłow wólažčił. Wótpórajśo kokulku z kontrolnego kašćika, aby składowanjeju swójich gronidłow zajźował. Glejśo Zastojnik gronidłow - skłaźone gronidła w Firefox se spomnjeś, lašowaś, změniś a importěrowaś za drobnostki.
  • Ale, lěcrownož sćo toś to nastajenje zmóžnił, pšaša se was hyšći, lěc cośo gronidła za sedło składowaś. Jolic wubjerjośo Nigda za toś to sedło, pśidajo se toś to sydło lisćinje wuwześow. Aby pśistup na toś tu lisćinu měł, abo sedła z njeje wótpórał, klikniśo na tłocašk Wuwześa….
 • Głowne gronidło wužywaś: Firefox móžo sensibelne daty ako na pśikład skłaźone gronidła a certifikaty šćitaś, koděrujo je z pomocu głownego gronidła. Jolic twóriśo głowne gronidło, buźo was Firefox kuždy raz, gaž jen startujośo, pšosyś, gronidło zapódaś, gaž jo prědny raz trjeba, aby pśistup na certifikat abo skłaźone gronidła měł. Zmóžniśo abo znjemóžniśo toś to nastajenjenastajenje abo klikniśo na tłocašk Głowne gronidło změniś…, aby gronidło póstajił, změnił abo wótpórał. Jolic głowne gronidło jo južo póstajone, musyśo jo zapódaś, aby głowne gronidło změnił abo wótpórał.
 • Klikniśo na tłocašk Skłaźone gronidła…, aby skłaźone gronidła zastojał a jadnotliwe gronidła wulašował.

Pśizjawjenja

 • Pśizjawjenja za sedła se spomnjeś: Firefox móžo gronidła wěsće składowaś, kótarež zapódawaśo do webformularow, aby pśizjawjenje pla websedłow wólažčił. Wótpórajśo kokulku z kontrolnego kašćika, aby składowanjeju swójich gronidłow zajźował. Glejśo Zastojnik gronidłow - skłaźone gronidła w Firefox se spomnjeś, lašowaś, změniś a importěrowaś za drobnostki.
  • Ale, lěcrownož sćo toś to nastajenje zmóžnił, pšaša se was hyšći, lěc cośo gronidła za sedło składowaś. Jolic wubjerjośo Nigda za toś to sedło, pśidajo se toś to sydło lisćinje wuwześow. Aby pśistup na toś tu lisćinu měł, abo sedła z njeje wótpórał, klikniśo na tłocašk Wuwześa….
 • Głowne gronidło wužywaś: Firefox móžo sensibelne daty ako na pśikład skłaźone gronidła a certifikaty šćitaś, koděrujo je z pomocu głownego gronidła. Jolic twóriśo głowne gronidło, buźo was Firefox kuždy raz, gaž jen startujośo, pšosyś, gronidło zapódaś, gaž jo prědny raz trjeba, aby pśistup na certifikat abo skłaźone gronidła měł. Zmóžniśo abo znjemóžniśo toś to nastajenjenastajenje abo klikniśo na tłocašk Głowne gronidło změniś…, aby gronidło póstajił, změnił abo wótpórał. Jolic głowne gronidło jo južo póstajone, musyśo jo zapódaś, aby głowne gronidło změnił abo wótpórał.
 • Klikniśo na tłocašk Skłaźone pśizjawjenja…, aby skłaźone gronidła zastojał a jadnotliwe gronidła wulašował.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.
Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla