Filelink za wjelike pśidanki

Wjele e-mailowych serwerow njeakceptěrujo powěsći z wjelikimi datajowymi pśidankami. Wobgranicowanje datajoweje wjelikosći wariěrujo pó konfiguraciji e-mailowego serwera. Samo gaby mógał powěsć z wjelikim pśidankom słaś, dostawajucy e-mailowy serwer by mógał powěsć z wjelikim pśidankom wótpokazaś. Thunderbird njama na to žeden wliw.

Thunderbird Filelink eliminěrujo toś ten problem pśez to, až staja pódpěru za składowańske słužby online k dispoziciji. Zmóžnja wam, pśidanki k składowańskej słužbje online nagraś a wuměnja pśidanki w powěsći pśez wótkaz. Dostawaŕ powěsći kliknjo na wótkaz, aby pśidank ześěgnuł. Ako pśidatny wužytk sćelu a dostawaju se wjelike dataje wó wjele malsnjej, a wój z dostawarjom žaritej rum na plaśe.

Móžośo teke Filelink Thunderbird pśidatnje k zwuconym pśidankam wužywaś. Móžośo na pśikład małe dataje direktnje k powěsći pśidaś a Filelink za wjelike pśidanki w tej samskej powěsći wužywaś.

Slědujuce instrukcije pokazuju, kak móžośo Filelink z póbitowarjom składowańskeje słužby online Box konfigurěrowaś a wužywaś. Mamy dojadnanje z nimi, až smějomy jich słužby teke do Thunderbird integrěrowaś. (Smy měli raz dojadnanje z Hightail, něhdy YouSendIt). Zgromaźeństwo pak jo z pomocu dodankow drugich póbitowarjow ako Dropbox, FileRun, hubiC, Mega, słužby na zakłaźe wót ownCloud, Pydio (pjerjwej AjaXplorer), Synnefo, a ~okeanos k dispoziciji stajiło.

Filelink konfigurěrowaś

Aby Filelink wužywał, musyśo nejpjerwjej z póbitowarjom składowańskeje słužby online nowe konto załožyś (abo eksistěrujuce konto konfigurěrowaś).

  1. Klikniśo górjejce we woknje Thunderbird na meni Rědy (ALT + T) a wubjeŕśo Nastajenja...NastajenjaKlikniśo w menijowej rědce na meni Thunderbird a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Thunderbird na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja abo klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Nastajenja…NastajenjaNastajenja.
  2. Wubjeŕśo wótrězk Pśidanki a pótom rejtark Wuchadajuce.
Filelink póbitowarja pśidaś
  1. Klikniśo na tłocašk Pśidaś. Wokno „Filelink konfigurěrowaś“ se wócynijo.
  2. Wubjeŕśo póžedanego słužbowego póbitowarja z wuběrańskeje lisćiny.
    • Wubjeŕśo Box, klikniśo na Konto konfigurěrowaś abo na wótkaz Konto Box załožyś…, aby nowe konto załožył.
  3. Klikniśo na Konto konfigurěrowaś, aby pókšacował.
Pokaz: Aby druge konto konfigurěrował, musyśo nejpjerwjej dodank za jogo póbitowarja instalěrowaś (glejśo dołojce.)
Filelink konfigurěrowaś

Jolic załožujośo nowe konto, wokno wobglědowaka se wócynijo, kótarež pokazujo registrěrowański bok słužbowego póbitowarja. Załožćo konto ako wopisane. Póbitowaŕ słužby buźo wam wobkšuśeńsku mejlku słaś. Klikniśo na wobkšuśeński wótkaz w powěsći, aby swóje konto aktiwěrował. Zapódajśo swójo wužywarske mě (swóju e-mailowu adresu) w dialogu, kótarež se górjejce pokazujo, a zapódajśo swójo gronidło, gaž se pomina.

Stajśo w głownem konfiguraciskim dialogu kokulku pódla Póbitowaś, aby dataje źělił, kótarež su wětše ako a pódajśo datajowu wjelikosć (w megabajtach), jolic cośo, až Thunderbird wam napomina, Filelink wužywaś, gaž powěsćowy pśidank pśekšaca pódanu wjelikosć. Tb38.5.1 nastajenja pśidanki wuchadajuce

Filelink wužywaś

Gaž pśipowjesaśo k powěsći dataju a datajowa wjelikosć pśekšaca górjejce pódanu, buźo wam Thunderbird awtomatiski póbitowaś, Filelink wužywaś:

FileLinkAsk

Aby dataju nuzkał, se z pomocu Filelink pśipowjesyś (město togo, aby Thunderbird pśewóstajiło, póstajiś, lěc pśipowjesona dataja pśekšaca pódanu wjelikosć), móžośo na „šypku dołoj“ pódla tłocašk Pśipowjesyś w powěsćowej rědce kliknuś, aby pśistup na menijowe nastajenje Filelink měł.

Klikniśo na tłocašk Zwězaś, aby dataju k póbitowarjeju składowańskeje słužby online nagrał. (Abo kliknjośo na Ignorěrowaś, aby dataju ako zwučeny přiwěšk pśipowjesył.)

Gaž wuběraśo Zwězaś, se zwobraznjona powěźeńka aktualizěrujo:

FileLinkLinkingMessage

Gaž zwězowanje jo dokóńcone – t. gr. waš pśidank jo se k póbitowarjeju słužby nagrał – waša mejlka se změnijo a tekstowy blok a wótkaz pśidajotej se tekstoju wašeje mejlki, ako to se how pokazujo:

FileLinkLinked

Glědajśo: Powěsć buźo se w lutnem teksće pokazowaś, jolic nastajenje Powěsći w HTML-formaśe spisaś jo znjemóžnjone w kontowych nastajenjach.

Gaž dostawarje dostawaju powěsć, budu te samske informacije wiźeś a, gaž kliknu na wótkaz, dostanu se k ześěgnjeńskemu bokoju, aby pśidank ześěgnuli.

Ceste pšašanja Filelink

Pśidanki, kótarež sćelośo pśez Filelink, njeskładuju se na serwerach Mozilla. Kuždy póbitowaŕ słužby składowanja datajow ma swójske pšawidła priwatnosći a wužywańske wuměnjenja. Póbitowaŕ słužby składowanja datajow jo funkciju Filelink pśeglědał, aby zawěsćił, až wóna wótpowědujo jogo pšawidłam.

P: Wě Mozilla, kótarego póbitowarja wužywaŕ jo wubrał?

W: Ně. Mozilla njewě, kótarego póbitowarja wužywaŕ jo wubrał. Póbitowarska konfiguracija składujo se na lokalnem licadle.

P: Kótare składowańske słužby se tuchylu pódpěraju?

W: Mamy dojadnanje z Box wó direktnej integraciji jich słužbow do Thunderbird. Dojadnanje z Hightail njejo wěcej płaśiwe. Móžośo z pśidankami pódpěru za druge póbitowarje instalěrowaś ako na pśikład

P: Móžo se póbitowaŕ składowańskeje słužby móje pśidanki woglědaś?

W: Póbitowarje składowańskeje słužby mógu se dataju woglědaś, ako kuždy, kótaryž dostawa wótkaz k pśidankoju, snaźkuli koděrujośo dataju, nježli až ju nagrawaśo. Wužywarje same muse rozsuźiś, kótaremu słužbowemu póbitowarjeju dowěriśo toś tu zagronitosć. (Słužbowe póbitowarje wujasnjuju zwětšego waše priwatnostne pšawa w swójich wužywańskich wuměnjenjach.) Źiwajśo na to, až standardna pśidankowa funkcionalnosć ani njejo skoděrowana. Gaž sćelośo pśidank na „normalne“ nałog, ma kuždy pśistup na dataju, kótaryž ma pśistup na powěsć mjazy wašym systemom a systemom dostawarjow (na pśikład póbitowarja e-mailoweje słužby). Filelink bitujo wěstu wěstotu, dokulaž datajowe nagraśa sćelu se k póbitowarjeju składowańskeje słužby pśez HTTPS, wěsty protokol.

P: Kak dłujko jo mója dataja na sedle póbitowarja składowańskeje słužby k dispoziciji?

W: Dataja buźo na sedle póbitowarja składowańskeje słužby k dispoziciji, až wy ju njewulašujośo. Pśizjawśo se pla websedła póbitowarja, aby dataje w swójom składowańskem rumje se woglědał a wulašował.

P: Móžośo słužbowego póbitowarja X abo protokol Y pódpěraś?

W: Planujomy SpiderOak pódpěraś. Mamy teke projekt "Up-for-grabs", kótarež jo k dispoziciji, jolic něchten by rady pódpěru za dalšne słužby abo protokole pśidał. Woglědajśo se teke wuwijarsku dokumentaciju za funkciju Filelink.

P: Njespódoba se mě, dataje pla tśeśich póbitowarjow ako toś togo składowaś. Funkcioněruja hyšći normalne pśidanki?

W: Normalne e-mailowe pśidanki funkcioněruju hyšći na tu samsku wašnju, ako pśecej. Smy wam jano móžnosć dali, wjelike pśidanki źožkuli składowaś, jolic to cośo. Pó standarźe su dataje wót wjelikosći 1 MB wjelike dataje za Thunderbird, ale móžośo to w nastajenjach Thunderbird změniś:

  1. Klikniśo górjejce we woknje Thunderbird na meni Rědy (ALT + T) a wubjeŕśo Nastajenja...NastajenjaKlikniśo w menijowej rědce na meni Thunderbird a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Thunderbird na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja abo klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Nastajenja…NastajenjaNastajenja.
  2. Wubjeŕśo wótrězk Pśidanki a pótom rejtark Wuchadajuce.
  3. Nastajśo datajowu wjelikosć za warnowanje Filelink.

Móžnosć, pśidanki nagraś, dajo se teke dopołnje znjemóžniś, gaž wótpórajośo kokulku pódla Póbitowaś, aby dataje źělił, kótarež su wětše ako.

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla