Co jo Firefox Klar za iOS?

Toś ten bok někotare nowe funkcije w Firefox Klar wopisujo. Jolic waš Firefox Klar hynac wuglěda, njegóŕśo se. Móžośo nowu wersiju skóro dostaś.

Sćo žywy w Nismkej, Awstriskej abo Šwicaŕskej? Klar by Firefox jo nimskorěcna wersija Firefox Focus. Glejśo I can't find Firefox Focus in Germany, Austria or Switzerland.
Pokaz pśełožowarja: Dokulaž se dolnoserbšćina teke w Nimskej powěda, se Firefox Focus w dolnoserbskej rěcy teke Firefox Klar groni.

Wjeźćo priwatne pśeglědowanje do pśiduceje rowniny. Firefox Klar jo dedicěrowany wobglědowak z priwatnosću ze slědowańskim šćitom a blokěrowanim wopśimjeśa. Móžośo Firefox Klar ako samostatny wobglědowak wužywaś, abo ako blokěrowak wopśimjeśa za Safari na pódpěranych rědach iPhone, iPad a iPod touch.

Firefox Klar instalěrowaś

Firefox Klar jo w App Store dermo k dispoziciji. Gaž ześěgnjenje jo se dokóńcyło, glědajśo za symbolom na swójej startowej wobrazowce.

FocusIcon

Firefox Klar ako wobglědowak wužywaś

Wužywajśo Firefox Klar ako wobglědowak, kótaryž jo za wašu priwatnosć a wěstotu myslony. Wulašujśo lažko swóju pśeglědowańsku historiju, gronidła, cytańske znamjenja a cookieje a zajźujśo tomu, až njewitane wabjenje wam slědujo.

 1. Startujśo Firefox Klar, gažkuli cośo priwatne dožywjenje bźez pśeslědowakow. Firefox Klar dajo se lažko wužywaś. Zapódajśo jadnorje swój pytański wuraz abo adresu websedła do póla:
  FocusHomepage
 2. Pótusniśo symbol papjernika w symbolowej rědce, aby wšykne informacije wó swójom pósejźenju kuždy cas wulašował.
  FocusTrashIconToolbar
 3. Dajo rěd pśidatnych nastajenjow, kótarež su pśez tłocašk Meni k dispoziciji.
  FocusmenuOptions
  • Aby bok źělił, pótusniśo Bok źěliś z...
  • Aby se bok w regularnem Firefox woglědał, pótusniśo W Firefox wócyniś.
  • Aby se bok w Safari woglědał, pótusniśo W Safari wócyniś.

Firefox Klar ze Safari wužywaś

Wužywajśo šćit pśeśiwo wabjenjeju, socialnym pśeslědowakam, pśeślědowakam wopśimjeśa abo analyzěrowańskim pśeslědowakam, bźez togo, aby Safari spušćił. Pśewjeźćo toś tej kšaca, aby Firefox Klar za Safari zmóžnił:

Kšac jaden: Firefox Klar ako standardny wobglědowak w Safari nastajiś (trjebaśo to jano jaden raz cyniś):

 1. Pótusniśo nałoženje Nastajenja w swójom iPhone abo iPad.
 2. Kulniśo dołoj do Safari a pótusniśo jen.
  safari
 3. Pótusniśo Standardny wobhladowak a wubjeŕśo Firefox Klar.
 4. Zacyńśo nałoženje Nastajenja.

Kšac dwa: Firefox Klar za Safari zmóžniś

 1. Wócyńśo Firefox Klar.
 2. Pótusniśo menijowy tłocašk w symbolowej rědce:

  FocusmenuToolbar

 3. Kulniśo dołoj a pótusniśo suwak pódla Safari, aby jen zmóžnił FocusToggle.
 4. Zacyńśo Firefox Klar. Sćo něnto gótowy, aby w Safari pśeglědował!

Šćitne nastajenja wašogo Firefox Klar pśiměriś

Pśiměŕśo rowninu blokěrowanja wopśimjeśa a slědowańskego šćita, kótaruž trjebaśo.

Standardna pytnica: Aby swóju standardnu pytnicu změnił, glejśo Change the default search in Firefox Focus on iOS.
 1. Wócyńśo Firefox Klar.
 2. Pótusniśo šćitowy symbol w adresowem pólu. To wokno pólěpšonego slědowańskego šćita pokažo.
 3. Pótusniśo suwak pódla Pólěpšony slědowański šćit.
 4. Pótusniśo suwak pódla kuždeje funkcije, aby ju zmóžnił abo znjemóžnił.
  FocusETPpanel
 5. Pótusniśo Dokóńcony abo zacyńśo Firefox Klar. Firefox Klar buźo waše změny awtomatiski składowaś.

Kak Firefox Klar funkcioněrujo?

Priwatnosć

Firefox Klar wam zmóžnja, znate pśeslědowaki websedłow slědujucych kategorijow blokěrowaś a bitujo wam tak pśidatnu priwatnosć:

 • Wabjenje, analyzowe daty a socialne pśeslědowaki
 • Druge pśeslědowaki wopśimjeśa – toś ta kategorija zasajźone wideo, fotogalerije a zasajźenja w casnikowych nastawkach, kótarež mógli wam slědowaś, wopśimujo. Gaž druge pśeslědowaki wopśimjeśa blokěrujośo, snaź wjele websedłow wěcej korektnje njefunkcioněrujo.
Firefox Klar lisćinu za slědowański šćit wužywa, kótaruž Disconnect k dispoziciji staja, aby pśeslědowaki identificěrował a blokěrował. Aby wěcej wó slědowanju a standardach, kótarež Disconnect wužywa, aby swóju lisćinu napórał, zgónił, glejśo how.

Wugbaśe

Firefox Klar zacytowanje někotarych źělow webbokow blokěrujo. Gaž mjenjej ześěguju, webboki cesto z Firefox Klar cesćej zacytuju. Wužywanje mobilnych datow móžo teke niše byś.

 • Webpisma - pisma, kótarež se ze serwera ześěguju (móžo webboki spómałšyś). Webpisma su pisma, kótarež se wužywaju, aby tekst na wěstych webbokach wugótowili. Gaž webpisma blokěrujośo, se naglěd teksta na bokach změnijo, źož se webpisma wužywaju, ale tekst hyšći cytajobny wóstanjo.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije