Bok za tekstom a wótkazami pśepytowaś

Gaž se websedło w Firefox woglědujośo, móžośo na boku za słowami, wurazami abo wótkazami pytaś. Firefox wam pokažo, źož se pśiduce wustupowanje wašogo zapódanego wuraza na boku pokazujo a wam zmóžnja, wšykne wustupowanja na boku wuzwignuś.

Pytańsku rědku wužywaś

Aby na boku za tekstom pytał:

 1. Wócyńśo pytańsku rědku z pomocu jadneje ze slědujuceju metodowu:
  • Wužywajśo tastowu skrotconku Strgcmd ⌘+F.
  • Klikniśo na tłocašk Firefox ( meni Wobźěłaś na Windows XP) a wubjeŕśo pótom Pytaś.
 2. Zapišćo pytański wuraz do póla Pytaś: pytańskeje rědki. Firefox wuzwignjo wšykne wustupowanja wašogo pytańskego wuraza, mjaztym až pišośo. Find Bar - Win1

  d626fce0914503b9dc4014389e35c80d-1236656573-969-2.PNG
  • Jolic waš pytański wuraz njejo na boku, kótaryž se woglědujośo, se powěźeńka Fraza njenamakana pódla pytańskeje rědki pokažo.

Aby na boku za tekstom pytał:

 1. Wócyńśo pytańsku rědku z pomocu jadneje ze slědujuceju metodowu:
  • Wužywajśo tastowu skrotconku Strgcmd ⌘+F.
  • Klikniśo na menijowy tłocašk new fx menu , a pótom na Pytaś. Firefox wuzwignjo wšykne wustupowanja wašogo pytańskego wuraza, mjaztym až pišośo.
  pytanje na boku tekst wustupowanja fx47
  • Jolic waš pytański wuraz njejo na boku, kótaryž se woglědujośo, se pytańske pólo cerwjeni a powěźeńka Pytański wuraz njejo se namakał pokažo se pódla pytańskego póla.
  pytanje na boku tekst žedne wustupowanja fx47

Gaž se pytańska rědka pokazujo, su slědujuce akcije k dispoziciji:

 • X: Pytańsku rědku zacyniś.
 • : Wuzwignjo pśiduce wustupowanje pytańskego wuraza, kótryž sćo zapódał.
 • : Wuzwignjo pjerwjejšne wustupowanje pytańskego wuraza, kótaryž sćo zapódał.
 • Wšykne wuzwignuś: Wuzwignjo wšykne wustupowanja pytańskego wuraza, kótaryž sćo zapódał. Klikniśo hyšći raz na Wšykne wuzwignuś, aby wuzwignjenje znjemóžnił. Find Bar - Win2

  d626fce0914503b9dc4014389e35c80d-1236656573-969-3.PNG
 • Na wjelikopisanje źiwaś: Jolic to jo zmóžnjone, pytanje rozeznawa mjazy mało- a wjelikopisanim. Gaž pytaśo za pytańskim wurazom pytanje, namakajośo w normalnem paźe teke wšykne wustupowanja pytańskego wuraza Pytanje na boku, gaž wužywaśo pytańsku rědku. Jolic sćo Na wjelikopisanje źiwaś wubrał, se pak wustupowanja za pytanje pak Pytanje namakaju, pó wurazu, kótaryž sćo zapodał.
 • X: Pytańsku rědku zacyniś.
 • Šypce - pjerwjejšne wustupowanje - a - pśiduce wustupowanje - namakajotej kužde wustupowanje pytańskego wuraza, kótaryž sćo zapódał.
 • Wšykne wuzwignuś: Wuzwignjo wšykne wustupowanja pytańskego wuraza, kótaryž sćo zapódał. Klikniśo hyšći raz na Wšykne wuzwignuś, aby wuzwignjenje znjemóžnił.
 • Na wjelikopisanje źiwaś: Jolic to jo zmóžnjone, pytanje rozeznawa mjazy mało- a wjelikopisanim. Gaž pytaśo za pytańskim wurazom pytanje, namakajośo w normalnem paźe teke wšykne wustupowanja pytańskego wuraza Pytanje na boku, gaž wužywaśo pytańsku rědku. Jolic sćo Na wjelikopisanje źiwaś wubrał, se pak wustupowanja za pytanje pak Pytanje namakaju, pó wurazu, kótaryž sćo zapodał.

Spěšne pytanje

Pólo spěšnego pytanja jo wužytne za spěšne pytanja a zgubijo se pó mało wokognuśach. Njama tłocaški , , Wšykne wuzwignuś a Na wjelikopisanje źiwaś.

spěšne pytanje fx47

Tłocćo tastu / (normalna nakósna smužka), aby pólo spěšnego pytanja wócynił. Zapisćo pótom, za cymž cośo pytaś.

Jano wótkaze pytaś

Jolic cośo wuraze namakaś, kótarež wustupuju we wótkazach na boku, kótaruž se woglědujośo:

 1. Tłocćo ' (jadnora pazorka), aby se pólo spěšnego pytanja (jano wótkaze) zjawiło.
 2. Zapišćo pytański wuraz do póla spěšnego pytanja (jano wótkaze). Prědny wótkaz, kótaryž wopisujo zapisany wuraz, se wubjerjo.
 3. Tłocćo Strgcmd ⌘+G, aby pśiducy wótkaz, kótaryž wopśimujo waš pytański wuraz, wuzwignuł.
spěšne pytanje jano za wótkaze fx47

Aby pólo spěšnego pytanja zacynił, cakajśo wokognuśe a tłocćo pótom tastu Esc na tastaturje abo klikniśo něźi na městnje w Firefox, kótarež njesłuša k póloju spěšnego pytanja.

Na boku pytaś, mjaztym až pišośo

Firefox móžo za wurazami pytaś, kótarež sćo zapódał, bźez togo, aby wy pytańsku rědku wócynił. Aby toś tu funkciju zmóžnił:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

  Fx43 Meni Nastajenja
 2. Wubjeŕśo wótrězk Rozšyrjony.
 3. Klikniśo na rejtark Powšykny.
 4. Stajśo kokulku do kašćika pódla Pśi pisanju tekst pytaś.
  nastajenja rozšyrjony pśi pisanju tekst pytaś fx47
 5. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

  .

Za tym až sćo funkciju zmóžnił:

 1. Zapišćo pytański wuraz, mjaztym až se websedło woglědujośo. Mjaztym až pišośo, se prědne wustupowanje wašogo wuraza wuzwignjo.
 2. Tłocćo Strgcmd ⌘+G abo F3, aby pśiduce wustupowanje swójogo pytańskego wuraza wuzwignuł.

Aby pólo spěšnego pytanja zacynił, cakajśo mało wokognuśow, daniž se njezgubijo abo tłocćo pótom tastu Esc na tastaturje, aby jo ned zacynił. Móžośo teke něźi na městnje w Firefox kliknuś, kótarež njesłuša k póloju spěšnego pytanja, aby jo zacynił.

Glědajśo: Dokulaž se pólo spěšnego pytanja pó mało wokognuśach zgubijo, njama tłocaški , , Wšykne wuzwignuś a Na wjelikopisanje źiwaś, kótarež normalna pytańska rědka ma.

Jolic měniśo, až se pólo spěšnego pytanja z pisanim do tekstowych pólow do konflikta dostawa, glejśo Quick find bar opens when typing in text fields.

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla