Hlavní nabídka Firefoxu

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Tento přehled popisuje každou položku hlavní nabídky Mozilla Firefoxu.

Obsah

Firefox

O aplikaci Mozilla Firefox

Zobrazí dialog s informacemi o Firefoxu včetně aktuální verze a seznamu přispěvatelů.


Předvolby...

Zobrazí dialog MožnostiPředvolby, kde můžete změnit nastavenípředvolby Firefoxu.


Ukončit Firefox

Zavře všechna otevřená okna Firefoxu včetně aktuálně stahovaných souborů a ukončí program. Pokud máte otevřeno více panelů, Firefox se vás dotáže, zda si skutečně přejete ukončit program. Toto varování můžete též vypnout odškrtnutím volby Varovat, pokud zavírám okno s více panely v sekci Panely dialogu Nástroje > MožnostiÚpravy > PředvolbyFirefox > Předvolby. Firefox bude téže varovat, pokud jsou aktuálně stahovány nějaké soubory.


Soubor

Nové okno

Otevře nové okno Firefoxu.


Nový panel

Otevře nový panel v aktuálním okně Firefoxu.


Otevřít adresu

Přesune kurzor myši do adresního řádku Firefoxu, kde můžete zadat novou adresu, kterou chcete navštívit.


Otevřít soubor

Zobrazí dialog Otevřít soubor. V něm můžete zvolit soubor z místního disku či sítě, který chcete ve Firefoxu otevřít. Můžete zvolit řadu souborových formátů jako HTML/XML, soubory s obrázky, textové soubory apod.


Zavřít okno

Zavře aktuální okno.


Zavřít panel

Uzavře aktuální panel a aktivuje první panel vpravo. Tato volba je v hlavní nabídce obsažena pouze tehdy, je-li otevřeno dva a více panelů.


Uložit stránku jako...

Uloží stránku, která je zobrazena v aktuálním panelu. Stránku lze uložit v několika formátech. Máte možnost uložit celou stránku (včetně obrázků), pouze HTML stránku či pouze jako text.


Odeslat stránku...

Otevře okno nové zprávy vašeho výchozího e-mailového klienta, ze kterého můžete odeslat e-mailovou zprávu s odkazem na aktuální stránku.


Vzhled stránky...

Zobrazí dialog Vzhled stránky, kde můžete nastavit volby tisku jako jsou okraje, hlavičky, orientace stránky apod.


Náhled tisku

Zobrazí vzhled stránek tak, jak budou vypadat po vytištění. Zohledňuje při tom nastavení učiněná v dialogu Vzhled stránky a záměry autora stránky.


Tisk...

Zobrazí dialog tisku, kde můžete zvolit počet kopií tištěných stránek, oblast tisku apod. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk.


Importovat...

Otevře průvodce importem, který vám umožní snadno importovat možnostipředvolby, záložky, historii, hesla a další data z prohlížečů jako Microsoft Internet Explorer, Netscape, Mozilla či Opera.


Pracovat offline

Přepínač mezi online a offline módem. Offline mód umožňuje prohlížet webové stránky, které jste navštívil(-a) bez potřeby aktuálního připojení k Internetu.

UkončitUkončit

Zavře všechna otevřená okna programu Firefox včetně aktuálně stahovaných souborů a ukončí program. Pokud máte otevřeno více panelů, Firefox se vás dotáže, zda si skutečně přejete ukončit program. Toto varování můžete též vypnout odškrtnutím volby Varovat, pokud zavírám okno s více panely v sekci Panely dialogu Nástroje > MožnostiÚpravy > PředvolbyFirefox > Předvolby. Firefox bude téže varovat, pokud jsou aktuálně stahovány nějaké soubory.


Upravit

Zpět

Vrátí zpět předchozí načtenou stránku. Pokud se později rozhodnete, že chcete tuto akci vrátit zpět, zvolte volbu Znovu.


Znovu

Znovu zobrazí naposledy vrácenou stránku.


Vyjmout

Vyjme označený text webové stránky do schránky. Text pak lze kdekoliv vložit příkazem Vložit.


Kopírovat

Zkopíruje označený text webové stránky do schránky. Text pak lze kdekoliv vložit příkazem Vložit.


Vložit

Vloží text uložený ve schránce do textového pole.


Smazat

Vymaže vybraný text z textového pole.


Vybrat vše

Vybere všechen text a ostatní položky na webové stránce.


Najít

Zobrazí lištu pro vyhledávání v dolní části okna prohlížeče. Zde můžete zadat text, který si přejete na stránce nalézt a postupně, jak jej zadáváte, Firefox automaticky prohledává stránku a hledá první výraz, který odpovídá vámi zadanému textu. Klepnutím na tlačítko Najít další či Najít předchozí naleznete odpovídající text na jiném místě stránky. Klepnutím na tlačítko Zvýraznění označíte všechny odpovídající texty na stránce.


Najít další

Najde další pozici textu, který jste zadali v pomocí funkce Najít....

MožnostiPředvolby

Zobrazí dialog dialog MožnostiPředvolby, kde můžete změnit řadu nastavení Firefoxu.


Zobrazit

Nástrojové lišty

Lišta navigace

Přepne viditelnost lišty navigace, která obvykle obsahuje standardní navigační tlačítka (Zpět, Vpřed, Zastavit apod.).


Lišta záložek

Přepne viditelnost lišty záložek, která obsahuje záložky na různé stránky.


Vlastní…

Zobrazí dialog, který vám umožní si podle svých potřeb upravit nástrojové lišty. Tuto volbu lze též zvolit klepnutím pravým tlačítkemstiskem Ctrl, klepnutí nad nástrojovými lištami a volbou položky Vlastní....


Stavový řádek

Přepne viditelnost stavového řádku programu, který je umístěn v dolní části okna. Stavový řádek zobrazuje užitečné informace o stránce, ale nemusí být též potřeba.


Postranní lišta

Postranní panel může zobrazovat vaše záložky nebo historii prohlížení. Panel lze kdykoliv zavřít klepnutím na křížek v pravém horním rohu.


Záložky

Zobrazí postranní panel se záložkami, takže záložky budou viditelné po celou dobu vaší práce. To může být užitečné, pokud používáte záložky často.


Historie

Zobrazí postranní panel s historií navštívených webových stránek. Pokud chcete změnit počet dní, po které chcete tuto historii uchovávat, zvolte Nástroje > MožnostiÚpravy > PředvolbyFirefox > Předvolby a v něm sekci Soukromí.


Zastavit

Zastaví načítání aktuální webové stránky. Jedná se o stejnou funkci, která je dostupná pod tlačítkem Zastavit na liště.


Obnovit

Obnoví aktuální stránku. Při této operaci je načten její aktuální obsah. Jedná se o stejnou funkci, která je dostupná pod tlačítkem Obnovit na liště.

Velikost stránky

Pokud je webová stránka příliš malá či příliš velká, můžete provést změnu na vyhovující velikost.


Zvětšit

Zobrazí webovou stránku o jedno číslo větší. Tuto funkci můžete aktivovat též myší (pro více informací nahlédněte do kapitoly Ovládání myší.)


Zmenšit

Zobrazí webovou stránku o jedno číslo menší. Tuto funkci můžete aktivovat též myší (pro více informací nahlédněte do kapitoly Ovládání myší.)


Normální

Zobrazí webovou stránku v její standardní velikosti.


Pouze velikost textu

Přepne zvětšování celé stránky zpět na zvětšování textu.


Styl stránky

Povolí vám vybrat jeden ze stylů webové stránky. Výchozí je zvolen "Základní styl". Ten je platný do té doby, dokud uživatel nezvolí jako výchozí jiný.


Bez stylu

Zruší použití stylu na formátování webové stránky.


Základní styl

Pro zformátování webové stránky použije výchozí styl autora.


Pokud autor nabízí další styly stránky, Firefox je zde zobrazí a uživatel si je může zvolit.


Znaková sada

Umožňuje manuálně měnit znakovou sadu webové stránky. Program Firefox je obvykle schopen automatické detekce.


Zdrojový kód stránky

Zobrazí v novém okně zdrojový kód aktuální webové stránky.

Celá obrazovka

Zobrazí okno prohlížeče na celou obrazovku. Aktivaci (resp. deaktivaci) této volby můžete provést též klávesovou zkratkou F11.


Historie

Nabídka Historie obsahuje seznam naposledy navštívených webových stránek a zavřených panelů.


Zpět

Realizuje posun v historii o jednu stránku zpět. Jedná se o stejnou funkci, která je dostupná pod tlačítkem Zpět na liště.


Vpřed

Realizuje posun v historii o jednu stránku dopředu. Jedná se o stejnou funkci, která je dostupná pod tlačítkem Vpřed na liště.


Domů

Zobrazí vaši domovskou stránky. Této funkci odpovídá tlačítko Domů, které naleznete na navigační liště. Změnu domovské stránky provedete v hlavní nabídce pod Nástroje > MožnostiÚpravy > PředvolbyFirefox > Předvolby v sekci Hlavní. Zde můžete nastavit buď prázdnou stránky, aktuální stránku (nebo skupinu panelů), záložku či ručně zadat adresu webové stránky.

Zobrazit celou historii

Zobrazí seznam stránek, které jste navštívili. Pro změnu počtu dnů, po které se má historie stránek uchovávat, zvolte v hlavní nabídce Nástroje > MožnostiÚpravy > PředvolbyFirefox > Předvolby sekci Soukromí.


Naposledy zavřené panely

Umožní vám obnovit některý z naposledy zavřených panelů aktuálního okna. Více informací viz Zavírání a obnovování panelů.

Naposledy zavřená okna

Umožní vám obnovit okno, které jste v aktuální relaci zavřeli.Záložky

Tato nabídka obsahuje všechny vaše uložené záložky. Pro více informací si přečtěte článek Záložky.


Přidat stránku do záložek…

Přidá aktuální stránku do záložek. Při přidávání se zobrazí dialog, který umožní pojmenovat záložku a zvolit její umístění.


Odebírat kanál této stránky…

Zobrazí náhled kanálu nabízeného aktuální stránkou. Z tohoto náhledu se pak můžete přihlásit k odebírání kanálu pomocí aktuálních záložek, čtečky na vašem počítači a nebo webové čtečky. Tento náhled na kanál bude přeskočen, pokud jste si nastavili v sekci Aplikace dialogu Nástroje > MožnostiÚpravy > PředvolbyFirefox > Předvolby, že chcete vždy odebírat kanál pomocí aktuální záložky či webové čtečky.


Přidat všechny panely do záložek...

Přidá všechny panely aktuálního okna do složky v záložkách. Zobrazený dialog vám umožní zvolit jméno složky a určit místo, kam ji chcete uložit.


Knihovna stránek...

Zobrazí okno Knihovny stránek. V něm můžete upravovat své záložky, třídit je, seřazovat, přejmenovávat, měnit jejich vlastnosti apod.


Nástroje

Hledání na webu

Označí vyhledávací pole. Následně v tomto poli můžete zadat téma, které si přejete vyhledat na webu.


Správce stahování

Otevře Správce stahování, kde můžete vidět aktuální a již skončené stahování souborů.


Správce doplňků

Otevře Správce doplňků, kde můžete vidět, instalovat, konfigurovat, aktualizovat a odinstalovat všechna rozšíření a motivy vzhledu. Více informací se dozvíte v článku Upravujeme Firefox pomocí doplňků.


Chybová konzola

Otevře konzolu, kde můžete hledat příčinu problémů s JavaScriptovým kódem a dalšími chybami webových stránek. JavaScript je skriptovací jazyk, který je často používán při tvorbě webových stránek. Programátoři používáním tohoto jazyka vytvářejí více interaktivní weby. JavaScript je často používán pro dynamickou kontrolu vyplněných formulářů či stisknutých tlačítek.


Informace o stránce

Dialog Informace o stránce zobrazuje rozšířené informace o aktuální webové stránce. Jedná se o typ dokumentu, použitém kódování, velikosti či zabezpečení. V tomto dialogu též naleznete seznamy multimediálních souborů a odkazů, které aktuální stránka obsahuje.

Spustit anonymního prohlížení

Spustí novou relaci Firefoxu, v které se nebude ukládat žádná historie prohlížení, cookies či jiná soukromá data. Pro více informací si přečtěte článek Anonymní prohlížení.


SHOWFOR(browser=firefox2+firefox3.0)}

Vymazat důvěrná data…

Vymaže položky, které zvolíte v dialogu Vymazání důvěrných dat, který naleznete pod sekcí Soukromí v dialogu pod Nástroje > MožnostiÚpravy > PředvolbyFirefox > Předvolby. Ve výchozím nastavení se zobrazuje dialog pro potvrzení.

Vymazat nedávnou historii...

Umožní vám vymazat vaši historii prohlížení, dočasně uložené soubory, cookies a jiná soukromá data.

Možnosti Předvolby

Zobrazí okno MožnostiPředvolby, kde můžete změnit řadu nastavení Firefoxu.

Okno

Minimalizovat okno

Minimalizuje aktuální okno.


Zvětšit okno

Zvětší nebo obnoví aktuální okno.


Přenést na popředí

Zobrazí všechna otevřená okna dle jejich nadpisu.


Nápověda

Obsah nápovědyNápověda Firefoxu

Otevře okno nápovědy Firefoxu, které obsahuje užitečné informace, které vám mohou pomoci při prohlížení webu.

Pro uživatele Internet Exploreru

Otevře okno nápovědy s informacemi, které uživateli pomohou při přechodu z prohlížeče Internet Explorer na Firefox.


Poznámky k vydání

Zobrazí se stránka, která poskytuje informace o instalaci, odinstalaci a konfiguraci Firefox,u spolu s důležitými informacemi a nezbytnými upozorněními. Stránka je dostupná pouze z prostředí Internetu.


Upozornit na chybnou stránku...

Umožňuje vývojáře Firefoxu upozornit na webové stránky, které se ve Firefoxu nezobrazují korektně.


Upozornit na podvodnou stránku...

Umožňuje upozornit na stránku, o které se domníváte že by mohla být podvodná. Ochrana před podvodnými stránkami je ve výchozím nastavení Firefoxu zprostředkovávána společností Google a tak tyto informace budou odeslány společnosti Google za účelem vylepšení této služby. Vaše upozornění bude odesláno anonymně v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google.


Zkontrolovat aktualizace...

Zobrazí dialog, který zkontroluje aktualizace Firefoxu. Pokud je k dispozici aktualizace, jste dotázáni, zde ji chcete nainstalovat. V případě že ano, je aktualizace stažena a vy jste požádáni o restart Firefoxu, aby mohla být nainstalována. Všimněte si, že se jméno této položky v nabídce změní v případě, kdy je stahována aktualizace, či je připravena k instalaci.

O aplikaci Mozilla Firefox

Zobrazí dialog s informacemi o verzi Firefoxu a výpisem vývojářů, kteří na tvorbě spolupracovali.

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: Pavel Cvrček. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.