Slovník terminologie

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Obsah tohoto slovníku je pro vaši informaci. To znamená, že si nečiní nárok být kompletním či směrodatným popisem termínů popsaných níže.

Slovník terminologie

Adresní řádek: Pole (a přidružená tlačítka) blízko horního okraje okna Firefox, kam můžete zadat url nebo výrazy k vyhledání.

Aktuální záložka: Speciální typ záložky, která vystupuje jako složka obsahující odkazy kanálu. Aktuální záložku můžete vytvořit tak, že navštívíte stránku, která nabízí RSS dokument, klepnete na ikonku aktuální záložky v adresním řádku a zvolíte kanál, který si přejete odebírat.

Autorizace: Použití hesla, certifikátu, osobního identifikačního čísla (PIN) nebo jiných informací pro ověření identity skrze počítačovou síť.

Bezpečná stránka: Stránka, která používá šifrování při spojení s Firefoxem. Jedná se o prevenci před zákeřnými uživateli Internetu, kteří si chtějí prohlížet přenášená data. Když navštívíte bezpečnou stránku, Firefox zobrazí ikonu zámku ve stavovém řádku a ikona v adresním řádku změní baru. Firefox také zobrazí doménové jméno stránky ve stavovém řádku (prevence proti zlomyslným stránkám kradoucích vaše data).

Certifikát: Digitální ekvivalent identifikační karty. Certifikát obsahuje jméno jednotlivce, podniku nebo jiné společnosti a ověřuje, zda veřejný klíč, obsažený v certifikátu, přísluší této společnosti. Když digitálně podepisujete zprávu nebo jiná data, digitální podpis pro tuto zprávu je vytvořen pomocí soukromého klíče, který odpovídá veřejnému klíči ve vašem certifikátu.

Cookie: Malá informace ukládaná na váš počítač některými webovými stránkami. Když takovou stránku navštívíte, stránka požádá Firefox o umístění jedné nebo více cookies na váš pevný disk. Při další návštěvě téže stránky Firefox odešle příslušné cookies serveru. Cookies pomáhají webovým stránkám sledovat informace o vaší aktivitě. Můžete nastavit možnosti pro cookies tak, abyste mohli kontrolovat jejich použití a určovat množství informací přístupných webovým stránkám.

Dešifrování: Proces dešifrování dat, která jsou zašifrována. Další informace naleznete u šifrování.

Digitální ID: Viz certifikát.

Domovská stránka: Stránka, kterou Firefox zobrazí při spuštění nebo po klepnutí na tlačítko Domů. Také může odkazovat na hlavní stránku webového serveru, ze které prohlížíte ostatní stránky, které obsahuje.

Extensible Markup Language (XML): Otevřený standard pro popis dat. Na rozdíl do HTML, XML dovoluje vývojářům webových stránek definovat speciální tagy. Pro více informací se podívejte do on-line dokumentu Extensible Markup Language (XML).

File Transfer Protocol (FTP): Standard, který umožňuje uživatelům přenos souborů z jednoho počítače do jiného prostřednictvím sítě. K přenosu souborů pomocí protokolu FTP je možno použít i Firefox.

FIPS PUBS 140-1: Federal Information Processing Standards Publications (FIPS PUBS) 140-1 je standardem vlády USA pro implementaci šifrovacích modulů - hardware či software, který šifruje a dešifruje data nebo provádí jiné šifrovací operace (například vytváření nebo ověřování digitálních podpisů). Velmi mnoho produktů dodávaných vládě USA musí splňovat jeden či více FIPS standardů.

Hlavní heslo: Heslo použité k ochraně uložených hesel a jiných soukromých dat. Firefox se bude dotazovat na hlavní heslo, když budete přistupovat k těmto datům. Pokud máte více bezpečnostních zařízení, každé bezpečnostní zařízení bude vyžadovat vlastní hlavní heslo.

Hypertext Markup Language (HTML): Formát dokumentu užívaný pro webové stránky. Standard HTML definuje tagy a kódy použité pro určení uspořádání textu, fontů, stylů, obrázků a dalších prvků, které tvoří vzhled webové stránky.

Internet: Celosvětová síť miliónů počítačů, které mezi sebou komunikují standardními protokoly jako [#TCP_IP TCP/IP]. Původně (v roce 1969) byla tato síť vyvíjena pro armádu USA. Internet původně vznikl jako vzdělávací a výzkumné prostředí. V 90. letech se k němu připojila řada obchodníků, organizací a jednotlivců. Dnes je Internet používán na e-mailovou poštu, procházení World Wide Web, posílání krátkých zpráv, prohlížení diskusních skupin a řadu dalších věcí.

Internet protocol address (IP adresa): Adresa počítače na síti [#TCP_IP TCP/IP]. Každý počítač na Internetu má IP adresu. Klienti mají buď pevnou IP adresu nebo je jim dynamicky přidělována při každém připojení k síti.

Java: Programovací jazyk vyvíjený firmou Sun Microsystems. Jednou napsaný program v Javě může být spustitelný na řadě počítačů s odlišným operačním systémem. Není tedy nutné vytvářet pro každý z nich speciální verzi. Po instalaci Javy může Firefox automaticky stahovat a spouštět Java programy (též zvané aplety).

JavaScript: Skriptovací jazyk, který je používán při vytváření webových stránek. Programátoři používají JavaScript na vytváření webových stránek, které jsou tak více interaktivní. JavaScript může být použit s Javou, ale jedná se o technicky jiné jazyky. Java není pro správnou funkci JavaScriptu nutná.

Kanál: Webová stránka ve formátu [#XML XML], která obsahuje seznam odkazů na další webové stránky. Speciální programy umožňují číst kanály a vytvářet seznamy hlaviček z těchto kanálů, automaticky aktualizovat seznamy a vyhledávat změny. Zpravodajské servery používají kanály k rychlému publikování posledních novinek a blogy o posledních příspěvcích, které byly publikovány. Příbuzné pojmy: Aktuální záložky.

Klient: Software (například webový prohlížeč) zasílá požadavky pro získání informací ze serveru, který je spuštěn na jiném počítači. Počítač, na kterým je klientský software spuštěn, je často popisován jako klient.

Kryptografie: Umění a postupy šifrování a dešifrování informací. Tyto šifrovací techniky jsou například použity při šifrování a dešifrování informací vyměňovaných mezi komerčními webovými stránkami a Firefoxem.


Lišta navigace: Lišta, která je umístěna v horní části okna Firefox. Obsahuje tlačítka jako Zpět či Vpřed

Lišta záložek: Nastavitelná lišta, která je standardně umístěna hned pod lištou navigace Firefoxu. Obsahuje tlačítka reprezentující vaše oblíbené záložky (nebo složky obsahující skupiny záložek), které můžete přidávat či odebírat.

PKCS #11: Šifrovací standard veřejných klíčů, který převládá u bezpečnostních zařízení, např. smart cards.

Pomocné aplikace: Jakákoli aplikace použitá pro otevření nebo prohlédnutí souboru staženého Firefox. [#plug_in Zásuvný modul] je speciálním typem pomocné aplikace, která se instaluje do adresáře Plugins hlavního instalačního adresáře Firefoxu a obvykle může být otevřena uvnitř samotné Firefoxu. Microsoft Word, Adobe Photoshop a ostatní vnější aplikace jsou považovány za pomocné aplikace, nikoli za zásuvné moduly, protože se neinstalují přímo do prohlížeče, ale mohou být otevírány pomocí dialogového okna při stahování souboru.

Prohlížeče: Počítačový program, který je používám k prohlížení World Wide Webu (běžně označovaného jako "Internet"), a který je též nazýván "webový prohlížeč" nebo "internetový prohlížeč". Firefox je prohlížeč. Dalšími prohlížeči jsou například Google Chrome, Safari, Microsoft Internet Explorer či Opera Software's Opera.

Proxy: Prostředník či "zprostředkovatelský" program, který zprostředkovává komunikaci mezi serverem a klientem.

Secure Sockets Layer (SSL): Protokol, který umožňuje oboustrannou autorizaci mezi [#client klientem] a [#server serverem] pro účel vytvoření ověřeného a šifrovaného spojení. SSL běží nad protokolem TCP/IP a pod protokoly HTTP, LDAP, IMAP, NNTP a dalšími vyššími síťovými protokoly. Nový standard Internet Engineering Task Force (IETF) zvaný Transport Layer Security (TLS) je založen na SSL. Více informací naleznete u pojmů Autorizace, Šifrování.

Server: Software (jako software, který poskytuje webové stránky), který přijímá požadavky a odesílá informace klientům, kteří jsou obvykle spuštění na jiných počítačích. Počítač, na kterém software serveru běží, se obvykle nazývá server.

Správce hesel: Část Firefoxu, která spravuje uložené přihlašovací údaje webových formulářů. Tyto údaje jsou ukládány na pevný disk. Při opětovné návštěvě stránky s přihlašovacím formulářem bude tento formulář automaticky vyplněn.

Stavový řádek: Lišta, která je umístěna v dolní části okna Firefoxu. Obsahuje ikonku stavu v pravé části.

Soukromý klíč: Jeden ze dvou klíčů používaný v asymetrickém šifrování. Soukromý klíč je tajný a je používán k dešifrování zpráv, které byly zašifrovány veřejným klíčem.

Šifrování: Proces změny informace takovým způsobem, který skryje její význam. Například, šifrovaná spojení mezi počítači velice snižují možnost úspěšného odposlechnutí nebo dešifrování vyměňovaných informací třetí osobou. Šifrované informace mohou být dešifrovány pouze vlastníkem příslušného klíče.

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP): Unixový protokol používaný pro spojení počítačů s různými operačními systémy. TCP/IP je nepostradatelným protokolem sítě Internet a stal se obecně uznávaným standardem.

TLS: Viz Slovník terminologie.

Uniform Resource Locator (url): Standardizovaná adresa, která říká prohlížeči Firefox, jak přistupovat k souboru nebo k jinému zdroji na webu (například, http://www.mozilla.com). Pro přístup k webové stránce uveďte její URL v adresním řádku Firefoxu. URL jsou také používány v odkazech webových stránek na jiné webové stránky. Jsou též známy jako internetové či webové adresy.

Vyhledávač: Program, který umožňuje uživatelům vyhledávat a získávat konkrétní informace na síti Internet. Vyhledávač může prohledávat text webových dokumentů nebo seznam klíčových slov, může také využívat knihovnické služby, které procházejí dokumenty a ručně je indexují. Obvykle uživatel uvádí slovo nebo frázi do okna vyhledávání a vyhledávač zobrazí odkazy na odpovídající webové stránky.

Vyrovnávací paměť: Skupina kopií webových stránek uložená na vašem pevném disku nebo v operační paměti (RAM). Firefox shromažďuje tyto webové stránky během vašeho prohlížení webu. Pokud klepnete na odkaz nebo zadáte url pro zobrazení příslušné webové stránky a webová stránka je již ve vyrovnávací paměti obsažena, provede se porovnání s originálem. Pokud se na stránce nevyskytují změny, Firefox použije uloženou webovou stránku. Urychlí tím zobrazení webové stránky a ušetří přenosovou kapacitu linky.

Webová stránka: Jeden dokument na World Wide Web, který je reprezentován unikátní webovou adresou (url). Webová stránka obsahuje text, odkazy a grafiku.

Webový server: Skupina příbuzných webových stránek spojená webovými odkazy a spravovaná společností, organizací či konkrétním jedincem. Webové stránky mohou obsahovat text, grafiku, audio či video soubor a odkazy na jiné webové stránky.

World Wide Web: Též nazývaný web. Část Internetu, která byla vytvořena na prezentování webových stránek na [#server serverech] a jejich zobrazování klienty, kteří se nazývají webové prohlížeče (jako například Firefox).

Záložka: Uložená webová adresa (url), kterou můžete snadno navštívit klepnutím na ikonku v liště záložek či volbou z nabídce Záložky.

Zásuvné moduly: Druh pomocných aplikací, které přidávají nové možnosti prohlížeči Firefox, například možnost přehrávat zvuky nebo videoklipy. Na rozdíl od jiných druhů pomocných aplikací se zásuvné moduly instalují do adresáře Plugins v hlavním instalačním adresáři Firefoxu a jsou otevírání přímo uvnitř prohlížeče Firefox. Zásuvný modul pro přehrávání zvuku vám například umožní přehrávat zvukové soubory na webových stránkách nebo v e-mailových zprávách. Macromedia Flash Player a Java jsou příklady zásuvných modulů.

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: Pavel Cvrček. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.