Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã lưu trữ

Firefox updated a week ago now websites automatically come up and take over my full window and I loose my game. Can't go "Back". Never happened before

I have clicked Post Question twice now - but I don't know if it has gone or if it requires more info somewhere.

Đã được hỏi bởi NannyB 2 năm trước

Trả lời lần cuối bởi NannyB 2 năm trước