Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Firefox crash on 2008R2 Terminal Server for all users

Hi all, looking for some help on this one. https://crash-stats.mozilla.com/report/index/7fdf825e-c0b4-4604-872b-8f5160180912 https://crash-stats.mozilla.com/report/index/… (xem thêm)

Hi all, looking for some help on this one.

https://crash-stats.mozilla.com/report/index/7fdf825e-c0b4-4604-872b-8f5160180912 https://crash-stats.mozilla.com/report/index/d47a7909-5d39-4f4f-913a-7cf2c0180912

All users on the terminal server experience the crash, and the Mozilla Crash Reporter afterwards. Firefox crashes after about 1minute being open, regardless of website I can force a tab to crash by opening a site with video eg. youtube.com First occurred 10/9/18

Tried: safe mode, uninstalling, restarting, reinstalling normal, ESR, v60, v52, x64, x86 Tried: Deleted Mozilla folder in: Program Files, AppData, Registry Works on same OS in same environment

Đã được hỏi bởi browsing 2 năm trước

Đã được trả lời bởi philipp 2 năm trước