Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

I've gone over to Chrome

Firefox has gotten worse and worse. I updated FF and can't view all of my Facebook pages because I need to activate Javascript but FF doesn't allow it, making FB useless… (xem thêm)

Firefox has gotten worse and worse. I updated FF and can't view all of my Facebook pages because I need to activate Javascript but FF doesn't allow it, making FB useless on Firefox. What a waste!

John

Đã được hỏi bởi squonk 2 năm trước

Đã được trả lời bởi cor-el 2 năm trước