Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Transfer Multi-Account Containers

Hi guys. Let's say you are moving to a new workstation. How do you transfer Multi-Account Containers between computers? Does it transfer with your Firefox Account Sync… (xem thêm)

Hi guys. Let's say you are moving to a new workstation. How do you transfer Multi-Account Containers between computers? Does it transfer with your Firefox Account Sync? Will it transfer all of the accounts or just your primary account?

Đã được hỏi bởi M W Sasser 2 năm trước

Đã được trả lời bởi Roland Tanglao 2 năm trước