Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

After my firefox updated to last version, i can not browse my Bizchannel CIMB

After my firefox updated to last version (37.0.1), i can not browse my Bizchannel CIMB URL : https://bizchannel.cimbniaga.co.id/corp/common2/login.do?action=loginRequest… (xem thêm)

After my firefox updated to last version (37.0.1), i can not browse my Bizchannel CIMB

URL : https://bizchannel.cimbniaga.co.id/corp/common2/login.do?action=loginRequest

withe following error : An error occurred during a connection to bizchannel.cimbniaga.co.id. Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s). (Error code: ssl_error_no_cypher_overlap)

What should i do ?

Đã được hỏi bởi antonies378 5 năm trước

Đã được trả lời bởi guigs 5 năm trước