Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Can't make Firefox my default browqser for all uses

I've set Firefox to be my default browser in Windows 10 Home but several things I click on needing a browser, Windows opens Edge. How do I stop that?

Đã được hỏi bởi jbacinti 3 năm trước

Đã được trả lời bởi Shadow110 3 năm trước