Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi

unable to load Rise of Cultures game because of a JavaScript error

Here is the error report i am receiving when i try to load the game. How do i fix this? RuntimeError: integer divide by zero @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8… (xem thêm)

Here is the error report i am receiving when i try to load the game. How do i fix this? RuntimeError: integer divide by zero @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[217536]:0x34d900c @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[4250]:0x1d58f1 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[217424]:0x34d54a1 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[1633]:0x16e45a @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[149737]:0x2553519 invoke_jiiiii@https://moceu.innogamescdn.com/Build/374c63f352bf6fce525d8ea70380fc44.js:570:465114 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[8786]:0x2ac52b @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[91168]:0x187d0fb @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[217410]:0x34d4c73 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[642]:0x155a63 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[127315]:0x204ba8e @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[3788]:0x1c7130 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[150164]:0x2556213 invoke_viiii@https://moceu.innogamescdn.com/Build/374c63f352bf6fce525d8ea70380fc44.js:570:443411 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[50399]:0xd9ea42 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[84349]:0x1758c2a @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[150173]:0x25562de invoke_vii@https://moceu.innogamescdn.com/Build/374c63f352bf6fce525d8ea70380fc44.js:570:444263 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[84350]:0x1758d16 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[84348]:0x1758c1f @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[232528]:0x37f6f31 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[678]:0x156db8 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[150163]:0x2556203 invoke_iiiiii@https://moceu.innogamescdn.com/Build/374c63f352bf6fce525d8ea70380fc44.js:570:443049 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[99067]:0x1a6cf8c @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[150173]:0x25562de invoke_vii@https://moceu.innogamescdn.com/Build/374c63f352bf6fce525d8ea70380fc44.js:570:444263 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[84159]:0x174ec70 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[84158]:0x174eb84 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[232302]:0x37ea9cb @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[150169]:0x25562ae invoke_iiiii@https://moceu.innogamescdn.com/Build/374c63f352bf6fce525d8ea70380fc44.js:570:443578 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[100767]:0x1ac2c00 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[150173]:0x25562de invoke_vii@https://moceu.innogamescdn.com/Build/374c63f352bf6fce525d8ea70380fc44.js:570:444263 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[84085]:0x1749e5e @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[84084]:0x1749d72 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[235979]:0x3884e31 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[150164]:0x2556213 invoke_viiii@https://moceu.innogamescdn.com/Build/374c63f352bf6fce525d8ea70380fc44.js:570:443411 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[235971]:0x38846c9 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[1197]:0x162b18 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[101965]:0x1afabca @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[150167]:0x2556290 invoke_viiiiii@https://moceu.innogamescdn.com/Build/374c63f352bf6fce525d8ea70380fc44.js:570:445993 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[101966]:0x1afae47 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[24832]:0x6ab8be @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[150164]:0x2556213 invoke_viiii@https://moceu.innogamescdn.com/Build/374c63f352bf6fce525d8ea70380fc44.js:570:443411 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[115350]:0x1db7f6c @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[150173]:0x25562de invoke_vii@https://moceu.innogamescdn.com/Build/374c63f352bf6fce525d8ea70380fc44.js:570:444263 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[115351]:0x1db997a @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[150170]:0x25562b8 invoke_vi@https://moceu.innogamescdn.com/Build/374c63f352bf6fce525d8ea70380fc44.js:570:442723 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[52533]:0xe5ee83 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[150170]:0x25562b8 invoke_vi@https://moceu.innogamescdn.com/Build/374c63f352bf6fce525d8ea70380fc44.js:570:442723 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[52504]:0xe5c83b @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[115141]:0x1da81e0 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[165566]:0x2a33019 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[24383]:0x6a0585 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[150171]:0x25562c6 invoke_iiii@https://moceu.innogamescdn.com/Build/374c63f352bf6fce525d8ea70380fc44.js:570:443229 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[4145]:0x1d2448 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[68819]:0x14b955f @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[1729]:0x17134f @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[36689]:0xa959b5 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[161843]:0x29ab9c8 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[65825]:0x127f731 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[154978]:0x26676b1 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[68683]:0x14aabea @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[68683]:0x14aac5b @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[64692]:0x11c9295 @https://moceu.innogamescdn.com/Build/1c307f8ee92b83b359b841db856be7ea.wasm:wasm-function[150162]:0x25561f1 browserIterationFunc@https://moceu.innogamescdn.com/Build/374c63f352bf6fce525d8ea70380fc44.js:570:237760 callUserCallback@https://moceu.innogamescdn.com/Build/374c63f352bf6fce525d8ea70380fc44.js:570:190958 runIter@https://moceu.innogamescdn.com/Build/374c63f352bf6fce525d8ea70380fc44.js:570:192234 Browser_mainLoop_runner@https://moceu.innogamescdn.com/Build/374c63f352bf6fce525d8ea70380fc44.js:570:190493

Được hỏi bởi bene443 6 ngày trước