Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Override "important!" in source files with userChrome.css

Hello, I'm trying to change the default text direction in the URL bar from right to left (in FF RTL locals). Replacing html|input.urlbar-input:-moz-locale-dir(rtl) { dir… (xem thêm)

Hello,

I'm trying to change the default text direction in the URL bar from right to left (in FF RTL locals).

Replacing

html|input.urlbar-input:-moz-locale-dir(rtl) {

 direction: ltr !important;
 text-align: right !important;

}

with

html|input.urlbar-input {

 direction: ltr !important;
 text-align: left !important;

}

in chrome\browser\content\browser\browser.css does change the direction.

However, I can not achieve that with userChrome.css. Is it possible to override the "important!" rule in the source file with userChrome.css?

Thank you.

Đã được hỏi bởi Yaron 1 năm trước

Đã được trả lời bởi cor-el 1 năm trước