Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết

Can't find a setting to turn off microphone use notification

Right now I am forced to use discord in browser, and I can't find a setting to remove this annoying thing (screenshot attached) that overlays all other apps.

Đã được hỏi bởi blue-lemon-tree 5 tháng trước

Đã được trả lời bởi blue-lemon-tree 5 tháng trước