Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã lưu trữ

Strange Characters on FireFox Account page.

I have updated to Firefox 77. I go to https://accounts.firefox.com and I met with a whole page of these symbols: �??�YYs�H?�+lG����:?�4���,7�1z�(U?�@?ց�~�fI?C�����}@�TUy~… (xem thêm)

I have updated to Firefox 77. I go to https://accounts.firefox.com and I met with a whole page of these symbols:

�??�YYs�H?�+lG����:?�4���,7�1z�(U?�@?ց�~�fI?C�����}@�TUy~��)}�?�q��ie?��?����BX�r��� �nQ�?����K#T�??�4j�Ѻ�<=�DѾJ_bvh=W?

I can browse web pages fine, but I cannot gain access to login to my FireFox Account. I have had to use another browser to post this as I needed to login to my Forefox Account in order to do so.

Why am I seen these symbols?

Đã được hỏi bởi Matt J 2 năm trước

Trả lời lần cuối bởi jscher2000 - Support Volunteer 1 năm trước