Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi

Color of drop down menus.

The new Firefox update changed the color of my FF drop down menus from dark to white which I very strongly dislike. Is there a way to change it back to dark? Thanks for h… (xem thêm)

The new Firefox update changed the color of my FF drop down menus from dark to white which I very strongly dislike. Is there a way to change it back to dark? Thanks for help.

Đã được hỏi bởi edbrach 1 ngày trước