Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

FireFox won't update because it says I'm using XP ... I AM NOT Using XP, I am using Win7. Why does FireFox not recognize my correct OS?

Fire Fox is saying that I'm using XP so it doesn't update. However, I am NOT using XP, I AM using Win7 Professional.

Đã được hỏi bởi ParSix2000 2 năm trước

Đã được trả lời bởi philipp 2 năm trước